Vladimír Novotný versus Antonín Vaněk

vloženo 0. 0. 0000
zpět na archiv diskuzíDobrý den, pane Vaňku,

nejprve se Vám pokusím odpovědět na Vaše otázky a pak Vám sdělím, co si myslím o vrácení církevního majetku.
1. Co to vlastně je bůh? Čemu se to věřící klaní a co to uctívají?
Otázka má znít: Kdo je Bůh? Komu se to věřící klaní a koho uctívají? (Kladete si otázku po Bohu křesťanů, protože Vaše otázky vyvěrají z problému vrácení církevního majetku. Vždy v tomto totiž filozofie a teologie rozlišuje). Odpověď: Bůh je osobní transcendentní bytost.

Pět důkazů Boží existence dle sv. Tomáše Akvinského:

Sv. Tomáš dokazuje existenci Boží a tedy Boha z určitých charakteristických aspektů vnějšího, viditelného světa. Dochází k závěru, že existence Boží je posledním vysvětlením a základem těchto aspektů, a tím i světa jako takového.

První cesta (důkaz kinesiologický) vychází z konstatování existence pohybu ve světě  („certum est enim, et sensu constat, aliqua moveri in hoc mundo“). Toto empirické konstatování však ukazuje ve světle principu totožnosti svou vnitřní rozpornost, která může být překonána jen tehdy, připustí-li se, že existuje první Pohybující, který sám je nehybný.

Druhá cesta (důkaz aitiologický) vychází z konstatování příčinných vztahů mezi věcmi ve světě. Jinými slovy, vše ve světě má svou příčinu (nebo více příčin). Je-li však vše ve světě zapříčiněno a v řadě těchto příčin nelze jít do nekonečna, plyne z toho, že zde musí být První Příčina nezapříčiněná.

Třetí cesta (důkaz z nahodilosti – ex contingentia) vychází z konstatování bytí kontingentního (nahodilého), tj. bytí, které de facto existuje, ale mohlo by také neexistovat. Ale právě tato nahodilost bytí vyžaduje jako podmínku své existence Bytí nutné (Ens necessarium).

Čtvrtá cesta (důkaz henologický) vychází z konstatování „stupňů dokonalosti“, tj. z konstatování, že věci jsou lepší nebo horší. Avšak lepší a horší je možné jen tehdy, když existuje něco, co je nejlepší, a toto Nejlepší pak představuje kritérium a základ lepšího a horšího. Existuje tedy něco, co je Nejlepší, Nejlepší Bytí.

Pátá cesta (důkaz teleologický) vychází z konstatování rozumné účelnosti v nerozumné přírodě, která předpokládá existenci pořádajícího rozumu, a tedy Nejvyššího Pořadatele.
Avšak První Pohybující, a Nehybný, První Příčina Nezapříčiněná, Bytí Nutné, Bytí Nejlepší a Nejvyšší Pořadatel nejsou nic jiného než Bůh. Bůh tedy existuje.

Všechny tyto důkazy se nazývají aposteriorní, neboť vycházejí z toho, co existuje v řádu bytí jako pozdější (a posteriori = od pozdějšího), tedy ze stvořených věcí, a nikoli z toho, co existuje v řádu bytí jako dřívější (Bůh stvořitel, První příčina).
Na následující otázky, bych odpověděl, tím co vůbec víra je:

Víra je postoj člověka, který nemá jistotu o nějaké skutečnosti, ale je přesvědčen, že to tak je, v případě, že by si danou skutečnost mohl ověřit, tak by se důsledkem toho pak postoj víry stal věděním, tudíž vědění nahrazuje postoj víry, protože pak víra ztrácí svůj smysl, proto je víra postojem člověka, který je přesvědčen o nějaké věci, kterou si nemůže ověřit.
A z toho plyne, že otázky po tom, jak si kteroukoli součást víry může věřící ověřit, jsou mylné, není na ně odpověď. Snad jen taková, že musí zemřít, pak už ale nebude věřit, ale vědět.
2. Jak si může věřící ověřit, že bude skutečně spasen, jak slibuje církev? A kdy a kým?
3. Jak si může věřící ověřit, že bude skutečně žít život věčný v království nebeském, jak slibuje církev? A kdy a kde a v jaké podobě?
4. Jak si může věřící ověřit, že jeho modlitba byla skutečně vyslyšena a kým, jak slibuje církev, když není jasné, zda bůh existuje či nikoliv?

Tady bych si dovolil odpovědět, že to bude nejspíš Bůh, kdo tu modlitbu vyslyší, protože předpokládám, že pokud někdo prosí Boha, tak ho nevyslyší třeba Buddha nebo nějaký čínský bůh, protože tak by byli sami proti sobě. A ověří si to tím, že ta modlitba je vyslyšena.
Příklad: Jako otec se modlím za uzdravení své nemocné dcery, která má rakovinu. Lekaři konstatovali, že už se nedá nic dělat a za pomoci všech dostupných prostředků moderní medicíny je už jakákoliv pomoc nebo možnost uzdravení nemožná. Je tedy více než jasné, že pokud u dcery dojde k uzdravení, které lékaři nedokážou vysvětlit, se jako odpověď nabízí, že Bůh mé modlitby vyslyšel a tím pádem tomu věřím, protože jsem Boha prosil za uzdravení dcery a stalo se tak, pak nemám důvod nevěřit, že uzdravení mé dcery se událo na zásah Boha, v kterého věřím.
5. Jak si může věřící ověřit, že je pod boží ochranou, jak slibuje církev, když není jasné, zda bůh existuje či nikoliv?

O tom právě víra je, věřící si nepotřebuje nic ověřovat, on prostě věří.
6. Může bůh něco ovlivnit?
V případě, že existuje, tak zcela samozřejmě, což je logické. Jestliže totiž někdo nebo něco existuje, pak může ovlivňovat cokoliv.

A teď můj názor na vrácení církevního majetku.
Církev jako kterákoliv jiná organizace podle státního práva může vlastnit jakýkoliv majetek. Proto má každá organizace, které byl vyvlastněn, znárodněn, či jinak odebrán její majetek, nárok na jeho vrácení. A v případě církve a mnoha jiných organizací šlo defakto o ukradnutí majetku, takže se zde jedná nejen o spravedlnost a právo, ale také o slušnost. Šel bych ještě dál, trval bych v případě církve, jiných tehdejších organizací a vůbec jakéhokoliv majitele na vrácení majetku v takovém stavu v jakém byl odebrán.
Jen pro příklad:  Přece mám právo jako sedlák, aby mi vrátili statek v takovém stavu, v jakém mi ho vzali. Když to v době zabavení byl kvetoucí statek, ke kterému patřila zdravá, úrodná pole a ve stájích 50 kusů dobytka, a teď mi vrátili zbořenisko, pole, kde roste už jen plevel a stáje bez dobytka, tak mi to přijde poněkud zvláštní ne.

Závěrem Vám ještě při vší úctě řeknu, že celá Vaše snaha je omyl, který si však bohužel asi neuvědomujete, prostě to je nesmysl a každý soudný člověk Vám to potvrdí.

Přeji Vám pěkný den Vladimír Novotný

Ještě jednou Vás zdravím, pane Vaňku.
Aby mohla hlásat víru v boha, potřebovala by, aby bůh neexistoval, protože věřit v něco, co prokazatelně existuje, nemá smysl. Aby mohla tvrdit, že bůh stvořil svět a mohl věřícím pomáhat, jak slibuje, potřebovala by, aby bůh existoval, protože něco, co neexistuje, nemůže nic stvořit ani nikomu pomáhat.
Příjde mi poněkud troufalé, že Bůh prokazatelně neexistuje. Podejte důkazy a přestanu být katolickým křesťanem. Napadá mě lidový, ale přiléhavý poněkud vulgární důkaz Bolka Polívky v jeho filmu Dědictví...
Pokud máte Vaši práci o argumentech a faktech získaných studiem Bible v elektronické podobě, pak mám vážný zájem.

S úctou Vladimír Novotný

Dobrý den pane Novotný.

Mrzí mne, že jsem do textu neuvedl, že jsem studoval Filozofii náboženství. Mohl jste si ušetřit spoustu času. Tedy mimo jiné náboženské literatury. Naposledy Lexikon náboženství. Ale vraťme se k Vašim údajným důkazům.
Teoreticky si každý může tvrdit, co chce. Jestliže ale o něčem něco tvrdí, měl by to prozkoumat svými smysly. Tedy zrakem, sluchem, hmatem, čichem a chutí. Pokud to není možné, musí každý říci: Myslím si, že existuje bůh, domnívám se, že existuje bůh, domnívám se, že bůh stvořil svět a pod. To, z čeho vychází nějaký teologický učenec 12. století přece nemůžete předkládat jako důkaz. To byste musel být směšný sám sobě. Vy sám téměř na konci textu na otázku, zda bůh může něco ovlivnit říkáte, že pokud existuje..... To znamená, že Vy sám nejste přesvědčen o jeho existenci. Tak jak můžete cokoliv v souvislosti s bohem tvrdit? Musíte říkat: Domnívám se, myslím, snad.............  A v druhém Vašem e-mailu uvádíte, že já musím podat důkazy. Nikoliv, já nemusím. Důkazy musí podávat církev, protože ta si z boha udělala výnosný byznys. Ta před dvěma tisíci lety začala něco tvrdit a pokračuje v tom dodnes. Takže ona musí dokázat, že hovoří pravdu, že nepodvádí, že neokrádá.
A víra v boha? Co to je? Víra, že bůh existuje? Já věřím, že existuje Yetti. Praktický význam to má stejný. A víra, že bůh pomůže? Existují miliony důkazů, že bůh nepomůže. Váš příklad s rakovinou nemocnou dcerou je zcestný a uráží všechny lékaře. Moje žena zemřela na leukémii ve svých 29 letech před mnoha lety. Ti, co dneska s rakovinou přežívají, přežívají díky lékařské péči, nikoliv díky víře v boha. I proto, kvůli lidem, jako jste Vy, je potřeba odhalit kolosální podvod církve a postavit ji mimo zákon. Jsem přesvědčen, nejen věřím, že se mě to podaří.

S přáním hezkého dne zdraví Antonín Vaněk

Vážený pane Vaňku,

nejprve Vám odpouštím tu urážku na konci dopisu. Ne všechno lze empiricky dokázat, to ovšem neznamená, že když nějaká skutečnost nejde dokázát empiricky, že neexistuje nebo se v ní nedá věřit, vždyť vezměme si kupříkladu takovou astronomii nebo astrofyziku. Můžete si s metrem obejít celý vesmír a změřit ho? Slunce také nikdo neměřil a přesto víme, nebo spíše spoléháme na vědce, že to správně všechno propočítali. A takových příkladů bychom mohli najít spoustu.
Vím, že sv. Tomáš Akvinský je učenec dávné doby, ale jeho učení má i dnes co říci, otázka je, jestli jste si dobře pročetl jeho argumenty, když se nad tím člověk zamyslí má to logiku a není to něco, co by bylo úplně mimo.
Také jsem si na Vašich stránkách všiml, že tam tvrdíte zhruba toto: že křesťanský život  nebo život podle evangelia nemá smysl a že v tom není žádný rozdíl. Pak mi napište, co je na desateru špatného nebo na tom, co hlásá Ježíš Kristus. Vy nesouhlasíte s tvrzením: Jak chceš aby se druzí chovali k tobě, chovej se tak ty k nim. Nebo: Cti svého otce i svou matku, aby se ti dobře vedlo na zemi... a mnoho jiných a jiných.
A že jsem napsal ...pokud Bůh existuje... Napsal jsem to tak schválně, protože beru ohled na toho, s kým vedu dialog, to je běžná filosofická zásada, kterou používá sv. Tomáš v Teologické sumě, totiž že napřed postaví opačnou tezi, kterou postaví na jejích argumentech a pak postaví druhou tezi, kterou zaštítí argumenty, které ji podpoří a tu druhou vyvrátí. Dost ale Sumy, zpátky k našemu problému. Použil jsem obecný výrok, místo Boha si tam můžete dosadit cokoliv. Takže z toho nevyvozujte že v Boha nevěřím.
A když už se chytáme za slova, nenapsal jsem, že musíte podat důkazy, pouze jsem Vás vyzval podejte, což logicky neznamená, že musíte.
Napadl mě jeden důkaz Boží existence, není sice empirický, ale použiju ho: V Novém Zákoně, v prvním listu Petrově se praví: "Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává svou milost." (1 Petr 5,5), z toho bych mohl vyvozovat, že (a mluvíme zase teoreticky) pokud se někomu nejaká skutečnost protiví, a to tak, že proti ní bojuje, pak nutně musí být, pokud ovšem nejsme v Servantově románu Don Quichot v povídce, kde bojuje s větrnými mlýny.
Nemohu se však ubránit toho dojmu i při Vašem boji proti Církvi, vždyť křesťanů je na světě více než dvě miliardy a římských katolíků asi 1,13 miliardy plus další křesťanské církve, žijící v jednotě s Římem.
A pokud označujete za podvodníka Církev, pak si k té žalobě můžete přidat i mně, protože jako člen Církve s ní nesu vše, co na ni dolehne.

S přáním hezkého dne Vladimír Novotný

Dobrý den pane Novotný.

Jestli jsem Vás urazil, velmi se omlouvám, neměl jsem to v úmyslu. Jednalo se spíš o demostraci toho, jakým způsobem náboženství devastuje lidské myšlení. Vaše argumenty jsou opět chabé. Muslimů je také hodně a určitě byste si nepřál, aby celý svět byl v područí islámu. A život podle desatera nebo evangelia? Máte pocit, že náš Trestní zákon je nedostatečný? Že je potřeba světské záležitosti suplovat církevními? Ne, není to potřeba. Jen církev by si to velmi přála, protože jí vůbec nejde o boha a víru. Jí jde jen o moc a bohatství. Vždyť církvi by mohlo být úplně jedno, kdo v co věří. Jenže není, protože v náboženství platí pravidlo, že kterého boha uctíváš, do té kasičky platíš. A to je alfa a omega křesťanství. Stovky domorodých kmenů po celé zeměkouli dnes opět pracně vydolovává pozůstatky svých tradičních zvyků a náboženství, která bezohledně zničili misionáři při násilné evangelizaci. Opět, církvi přece mohlo být jedno, kterého boha uctívá ten či onen domorodý kmen. Ale nebylo, protože domorodci měli zlato a peníze. Zkuste si přečíst Vatikán - moc papežů nebo Mezi touhou po moci a zbožností nebo Temné papežství. Ne pane Novotný, církvi nejde o víru. Zkuste to připustit. Může Vám připadat, že bojuji s větrnými mlýny, ale jak říká japonské přísloví - I cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem.

S pozdravem Antonín Vaněk

Zdravím Vás,

omlouvám se, že neodpovím naráz na vše, co jste napsal a odpovím postupně.
Nejprve k Vaší omluvě, samozřejmě beru na vědomí a jak jsem psal, naposledy, nemíním Vám to vyčítat - smazáno.

Pak ještě jedna věc, bylo by dobré citovat z nových překladů Bible, nezpochybňuji pravost Bible Kralické, ale současné překlady jsou přece jen pro dnešního člověka srozumitelnější, navrhoval bych tedy ekumenický překlad Bible, na internetu se dá najít na ruzných stránkách různých církví.

A druhá věc, není možné brát Písmo svaté - Bibli jako nějakou encyklopedii nebo učebnici, ať už dějin, přirodovědy, fyziky... a mnoha dalších vědních disciplin. Křesťané ji tak neberou. Je třeba brát v potaz, že byla napsána v určité době, v určité kulturní oblasti a určitými lidmi. Mnohé pasáže mají symbolický výpovědní charakter. Bible je složena z knih dějepisných, naučných a poetických. To je důležité pro jejich chápání a jejich výklad, jako příklad uvedu hned první knihu Bible - Genezi, vyprávění o stvoření světa. Křesťané netvrdí, že Bůh stvořil svět za sedm, respektive šest dní, protože sedmý den odpočíval. Už svatý Augustin ve 4. století říká, že není podstatné, zda to bylo sedm dní nebo sedm časově neohraničeních etap.

Chci jen říci, že není možné číst Bibli tak jak je psaná a brát ji doslovně, je třeba ji číst v celém jejím kontextu a významu.

A teď k tomu, v čem bych si dovolil Vás opravit. Cituji od Vás:

To jen malá ukázka hrůzností, které obsahuje kniha, která je lidu předkládána jako zákon.

Není pravda. Starý Zákon je sbírka asi 70 knih, z nichž některé jsou velmi zajímavé a poučné. Pro křesťany je ovšem závazný Nový Zákon.

A odpovídám: Křesťané, respektive katoličtí uznávají celou Bibli se všemi jejími 72 knihami, z nichž 27 tvoří Nový Zákon a je pro ně tedy závazný i Starý Zákon. Křesťané totiž vidí v NZ naplnění SZ a bez SZ nelze NZ pochopit.

Cituji Vás:

A teď k Vašemu Ježíšovi. Mimo Bible neexistuje žádná jiná zmínka o Ježíšovi, takže klidně může být Ježíš zcela vymyšlená postava. Jako bůh a celá Bible.

Odpověď:
 
Pro rychlou odpověď jsem čerpal z Wikipedie:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus

http://cs.wikipedia.org/wiki/Historick%C3%BD_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1#Historick.C3.A9_prameny

Historické prameny

Nekřesťanské prameny, které se zmiňují o Ježíšovi pocházejí buď ze židovského (Flavius Iosephus, Talmud), nebo z římského prostředí (Plinius mladší, Tacitus, Suetonius aj.).
Dále jsou zmínky u muslimů v Koránu (to už však je z pozdější doby, nejdříve od 6.st., kdy vzniká islam jako nové náboženství): Ježíš (arab. يسوع Isá) je pro muslimy  jedním ze čtyř velkých proroků (Abrahám, Jákob, Mojžíš, Ježíš), kteří předcházeli poslednímu a největšímu poslu Božímu, Muhammadovi. Muslimové nevěří, že byl Ježíš ukřižován, ani že by po své smrti byl vzkříšen. Stejně tak odmítají názor, že by mohl být božím synem, což považují za rouhání  proti jedinosti a jedinečnosti boží. Přesto je Ježíš předmětem úcty muslimů, stejně jako jeho matka Marie (arab. Marjam).

Tak jako při studiu kterékoli jiné historické postavy, i při studiu osoby Ježíše Nazaretského hrají prvořadou úlohu dobové historické prameny, a to antické prameny nekřesťanské (pohanské  a židovské) a antické prameny křesťanské. Hodnověrnost těchto pramenů, kterou zkoumá kritika pramenů, pak umožňuje rekonstruovat do určité míry historický obraz Ježíšovy postavy.

Římské prameny

Svědectví římských úředníků a historiků ze začátku 2. století dosvědčují, že se v dané době považuje Ježíšův život za fakt i v nekřesťanských kruzích. Gaius Plinius Caecilius Secundus mladší, místodržící římské provincie Bithýnie v letech 111-113, se dotazuje císaře Traiana, jak má nakládat s křesťany, kteří uctívají Krista, modlí se k němu a slaví rituály k jeho poctě, ač mimo to nečiní nic zlého:

Tvrdili však,… že mají ve zvyku se ve stanovený den před východem slunce scházet a společně prozpěvovat píseň Kristu jakožto Bohu, že se zavazují vzájemně přísahou nikoli k nějakému zločinu, nýbrž že se nebudou dopouštět krádeží, ani loupeží, ani cizoložství, že budou držet čestné slovo a věrnost…[1]

Suetoniovo svědectví v Životopisech dvanácti císařů (kolem 120) dokazuje, že již před rokem 42 byli v Římě křesťané přítomní, že se na Ježíšově osobě neshodli se židy a že Kristovo jméno bylo pohanům známo:

Klaudius Židy, bouřící se pro pobuřovatele Krista (Chresta), vyhnal z Říma.[2]

Římský historik Publius Cornelius Tacitus se při líčení požáru Říma za císaře Nerona zmiňuje o křesťanech a o Kristu coby historické osobnosti následovně:

Skrze lidskou pomoc, skrze dárky císaře, skrze oběti na uspokojení bohů se nedala vyvrátit špatná zvěst o tom, že požár byl založen z rozkazu. Proto Nero, aby všemu udělal konec a utišit řeči, obžaloval jiné z tohoto zločinu, a trestal je nejkrutějšími mukami – ty, kteří byli kvůli svým zločinů lidem nenáviděni a byli nazýváni christiani. Původce toho jména, Kristus, byl za vlády Tiberiovy popraven prokurátorem Pilátem z Pontia. Ač na okamžik potlačena, pověra ta vybuchla s novou silou, nejen v Judsku, odkud pochází, ale i v Římě, kde se sbírá z celého světa zlo a ohavnost.[3]

Další fragment se dochoval v díle Chronografiai Iulia Africana a pochází z pera Tiberiova historika Thalla, s nímž Iulius polemizuje ohledně popisovaných okolností Ježíšovy smrti.

Židovské prameny

V Židovských starožitnostech Flavia Iosepha se vyskytují dvě zmínky o Ježíšovi, označované jako testimonium flavianum. První ze zmínek, v níž se interpolace textu jeví jako nepravděpodobná, jmenuje Ježíše i s jeho přízviskem Kristus:

Protože Ananos měl takovou povahu, usoudil, že je vhodná chvíle, když Festus byl mrtvý a Albinus byl ještě na cestě, a svolal zasedání soudců, přivedl před ně Jakuba, bratra Ježíše, zvaného Kristus, a některé jiné. Obvinil je z porušování zákonů a předal je k ukamenování.[4]

Autenticita druhé zmínky bývá zpochybňována s poukazem, že se může jednat o pozdější vsuvku. Roku 1971 byl nalezen arabský rukopis z 10. století, který potvrzuje teorie o pozdější interpolaci, avšak zároveň přináší text, který se zdá být textu původnímu nejbližší:

Toho času žil jeden moudrý muž, který se jmenoval Ježíš. Jeho chování bylo dobré a byl znám jako ctnostný. A mnozí z Židů a z ostatních národů se stali jeho učedníky. Pilát ho odsoudil k smrti na kříži. Ti však, kteří se stali jeho učedníky, neopustili jeho učednictví. Vyprávěli, že se jim zjevil tři dny po svém ukřižování a že byl živ. Snad to byl proto Mesiáš, o němž proroci vyprávěli podivuhodné věci.[5]

Mišna, která zahrnuje materiály z 1. až 3. století, Ježíšovo jméno neobsahuje, avšak Jeruzalémský i Babylónský Talmud s Ježíšovou osobností polemizují, především s jeho údajným narozením z panny (traktát Bešabbat). Traktát Sanhedrin Babylónského Talmudu pak obsahuje zajímavou poznámku o Ješuovi, jenž byl oběšen v předvečer Pesachu. Čtyřicet dní předtím herold zvěstoval: „Bude ukamenován, protože praktikoval magii, sváděl a mátl Izrael. Kdo chce svědčit v jeho prospěch, ať přijde a předloží své svědectví.[6]

Protože takové svědectví na Ježíšovu obranu nikdo nepředložil byl Ješua nakonec oběšen.[7] V židovských pramenech mnoho zmínek o Ježíšovi tedy neobsahuje; toto mlčení lze vysvětlit konfliktem mezi židy a křesťany a nezájmem rabínů o Ježíšovu postavu.

Historicita Ježíšova života

Navzdory starověkým svědectvím, jak křesťanským, tak nekřesťanským, někteří historikové samotnou existenci Ježíšovy osobnosti zpochybňují.[28]  Benjamin Urrutia na základě Flaviova vyprávění tvrdí, že historickým Ježíšem byl ve skutečnosti rabín Ješua bar Aba, který vedl úspěšný nenásilný odpor proti Pilátovu plánu umístit na Chrámové hoře v Jeruzalémě římské orly, symbol Jovova kultu.[zdroj?] Angličan John Allegro pak dokonce tvrdí, že Ježíš bylo jméno pro halucinogenní  houbu.[29]  Z politických důvodů zpochybňoval historickou Ježíšovu existenci i komunismus.[zdroj?] Jakkoliv se s názorem, že Ježíš nikdy nežil, lze i nadále setkat, jedná se o zcela okrajové stanovisko, které odmítá drtivá většina historiků a kritika pramenů.[30]

Zastánci Ježíšovy historicity argumentují skutečností, že Ježíš patří k jedněm z historicky nejlépe doložených postav antiky, a to i ve srovnání např. s Alexandrem Velikým či jinými vladaři, o jejichž existenci nikdo nepochybuje (viz výše). O málokteré osobnosti bylo již krátce po jeho smrti napsáno tolik spisů jako o Ježíši.[31] Kromě samotných, výše citovaných, antických svědectví dokazují zastánci historicity Ježíšova života též ex silentio. Podle této argumentace o Ježíšově životě jako takovém nepochyboval nikdo z raných odpůrců nového náboženství, mezi něž patří např. Frontón z Kyrty, Kelsos, Flavius Iosephus a Filostratos, kteří potírají křesťanství především na základě filosofické argumentace a nikoli zpochybnění historicity Ježíšova života. Argumentem může být též skutečnost, že křesťanství obsahuje několik tvrzení, která byla natolik pohoršlivá jak pro pohanské, tak i pro židovské obyvatelstvo římské říše, že je nepředstavitelné, aby toto náboženství vzniklo bez vlivu určité historické postavy.

Cituji od Vás:

nedokáže ani definovat, co je to zmrtvýchvstání. Můžete položit dotaz všem lékařům na celé zemi, nikdo Vám nepotvrdí, že lze vstát z mrtvých. Dál. Nikdo na zeměkouli nemůže dokázat, že někdo bude žít život věčný v království nebeském. Dál. Nikdo na zeměkouli nemůže dokázat, že někdo bude někdy spasen a od čeho. Dál. Nikdo na zeměkouli nemůže dokázat, že bůh může někomu pomoci. A dál....., a dál....... a dál.........

Odpovídám:

Opět zdůrazňuji, že tyto skutečnosti nebo záležitosti křesťanské víry jsou věcí VÍRY nikoli VĚDĚNÍ.

Ještě Vám přikládám stručný souhrn toho v co věří křesťané:

Vyznání víry - credo (latinsky zamená věřím, je odvozeno od prvního slova latinského znění, tak jako u modlitby Otče náš - Pater noster, někdy též jenom Pater a modlitby Zdrávas Maria - Ave Maria, někdy též jen Ave)


Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

V rozvinutější formě:

Nicejsko-cařihradské vyznání víry

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

K tomuto dodám, že jako katolický křesťan chci na této víře žít a zemřít.

Zatím přeji pěkný den a jakmile mi to umožní čas, odpovím nebo se vyjádřím k dalším částem Vašeho emailu.

S pozdravem Vladimír Novotný

P.S. S postavením církve mimo zákon byste musel zakázat všechna díla, ať už hudební, spisovatelská, sochařská, malířská a další jiná, která vznikla na základě křesťanství, víry nebo jí byla inspirována. Nezlobte se, ale neodpustil jsem si toto malé rýpnutí. Novotný

Dobrý den pane Novotný.

Ještě malinko k víře. Víru Vám ani žádnému jinému věřícímu nikdo nebere. Ale přesto se Vás znovu zeptám. Víra v boha znamená co: Že bůh existuje nebo že bůh pomůže? Zkuste odpovědět, prosím, jednoznačně.
Teď k Bibli. Je mě jasné, že Bible byla mnohokrát přepisována a doznala mnoha změn. To ale pokládám za špatné. Je to totéž, jako by komunisté tak dlouho upravovali dějiny KSČ, až by jim z toho vyšlo, že komunismus je nejbáječnější ideologie a ekonomický systém. Židé proto trvají na absolutně nedotnutelném textu včetně všech mezer, teček, čárek a všeho ostatního. Já mám výtisk Bible z roku 1874, který byl také sice " se vší pilností opět přehlédnutý a ponapravený", ale který ve srovnání s dnešními výtisky zachovává určitou čistotu textu a není poplatný snahám církve o "zlepšování" obsahu Bible. Moje zásadní připomínka je taková. Katolická dogmatická ústava z 18. listopadu 1965 tvrdí:

1.     Autorem Bible je bůh
2.     Všechny části Bible jsou svaté
3.     Všechny části Bible byly sepsány pod vlivem ducha svatého
4.     Vše, co inspirovaní autoři Bible vypovídají, platí za psané duchem svatým
5.     Vše, co se praví v Bibli, je jisté, pravdivé, a neomylné

Z toho vyplývá, že není možné obsah Bible vykládat jinak, než byl napsán. Nikdo se přece nemůže protivit bohu. Toto pokládám za uzavřené. Jinak zpochybňujete autoritu církve. A teď k Ježíšovi. Vy sám ve svých textech zmiňujete několik různých výkladů z různých zdrojů a netvrdíte, že jen jeden je správný. Tedy připouštíte, že historické důkazy existence Ježíše lze nahlížet různě, ale nelze jednoznačně potvrdit, že život a smrt Ježíše je zcela jednoznačně prokázaná. Je to tedy stejné jako praotec Čech, hunský Attila nebo jakákoliv jiná postava z pověstí. I Vy sám totiž, možná nevědomky, zpochybňujete zcela zásadní prvek křesťanství. Církev tvrdí, že se Ježíš obětoval za hříchy lidstva a byl ukřižován. Vy sám potvrzujete, že byl jako zločinec oběšen, tedy souhlasíte s tím, co je napsáno i v Bibli. Co tedy s tím? Co říká bod č. 5? Je toto důvod, proč byl obsah Bible několikrát upravován a opravován, aby vyhověl rétorice křesťanských hlasatelů?

Zdá se, že máte přístup k různé náboženské literatuře. Já jsem jí studoval hodně, ale zmiňovanou katolickou ústavu jsem nenašel v originále. Uvedený text jsem převzal z knihy Vatikán - moc papežů. Máte možnost dostat se k originálnímu textu katolické dogmatické ústavy a poskytnout mě ho? Třeba v internetové formě. Přes Google jsem ji nenašel. Jestli totiž tato ústava platí, je obtížné ji přijmout bez výhrad. Čtu-li bod 1. a 3. a 4., vidím rozpor. Boha jménem Hospodin, kterého vymyslel Mojžíš, když se rozhodl vyvést Izraeliy z Egypta a kterého Židům křesťané ukradli, protože si neuměli vymyslet svého, nemůže ovlivnit duch svatý. Nikdo neví, co to duch svatý je. To zaprvé. Zadruhé. Nikdo nemůže tvrdit, že autorem Bible je bůh, když nikdo nemůže potvrdit, že bůh existuje. A za třetí, jestliže by měl být autorem Bible bůh, nemohou být žádní inspirovaní autoři Bible, protože autorem Bible je přece bůh. Je to parádní zmatek. Stejně jako všechno kolem náboženství.

A ještě poznámku k bohu. Nějak jste taktně přešel mé tvrzení, že bůh je podle Bible čtrnáctinásobný masový vrah. Pan Micka vyjádřil pro vraždění boha pochopení. Vy se k vraždám boha stavíte jak? A nevadí Vám, že uctíváte masového vraha? Když neonacisté uspořádají oslavu na počest Hitlera nebo Hesse, jsou pozatýkáni, protože uctívat nacistické zločince nelze. Ale každý křesťan uctívá horšího zločince, než byl Hitler a Hess. A to lze!

Abychom to nějak uzavřeli. Jste vzdělaný a sečtělý muž. A nejste domýšlivý a ješitný. Já formuji kolem Juraje Herze skupinu ateistů, která by svými argumenty kontrovala teistům a popírala jejich tvrzení. Mimo jiné se chceme "utkat" na televizních obrazovkách. Viz dopis v příloze. Vy můžete naši snahu o pořad podpořit a také se ho zúčastnit. Myslím, že je to seriozní nabídka. A byl bych rád, kdybyste ji přijal.

S pozdravem Antonín Vaněk

Dobrý den,

tedy stručně - pro věřícího (myslím člověka, který víru žije, je pro něj neoddělitelnou součástí života, nejen záležitost týkající se pouze kostela, jinak řečeno matrikoví křesťané nebo také suché listí, a mezi ty, pro které je víra podstatnou a neoddělitelnou součástí života se počítám i já) je víra přesvědčení, které má určitý stupeň jistoty (u každého je to individuální), které pro něho znamená, že BŮH EXISTUJE a že mu POMŮŽE. Tedy tak stručně, jak jste si přál.

Ovšem to, že pomůže neznamená, že Bůh je jakýsi automat a vy "hodíte" modlitbu a "vypadne" splněné přání, to ne. Bůh na naše prosby a potřeby odpovídá tak jak je to pro nás nejlepší, byť se nám to v daném okamžiku jeví zcela opačně, ale většinou ukáže čas, že tak jak to nakonec "dopadlo" tak to dopadlo nejlépe jak mohlo.

Otázce zda je Bůh masovým vrahem nebo ne jsem se nevyhl, ale psal jsem Vám, že postupně odpovím na ostatní, takže vydržte, jsem teď  trochu ve skluzu, takže nemožu pořád sedět u počítače a být na internetu, nebojte, pokusím se odpovědět na ostatní otázky z předchozího i tohoto emailu.

S přáním hezkého dne Vladimír Novotný

Dobrý den pane Novotný.

Omlouvám se za poněkud opožděnou odpověď, byl jsem týden na moři. Vyjímám z vaší odpovědi:

..............je víra přesvědčení, které má určitý stupeň jistoty (u každého je to individuální), které pro něho znamená, že BŮH EXISTUJE a že mu POMŮŽE. Ovšem to, že pomůže neznamená, že Bůh je jakýsi automat a vy "hodíte" modlitbu a "vypadne" splněné přání, to ne. Bůh na naše prosby a potřeby odpovídá tak jak je to pro nás nejlepší, byť se nám to v daném okamžiku jeví zcela opačně, ale většinou ukáže čas, že tak jak to nakonec "dopadlo" tak to dopadlo nejlépe jak mohlo.

Vaše vysvětlení není nic jiného, než subjektivní pocit, prakticky neprokazatelný. Stále je to jen víra. Mohl by stejně promlouvat u soudu žalobce? Mohl by hovořit o víře a přesvědčení? Ne, nemohl. Musel by předložit důkazy. Stejně i obhájce. A Vy předložit důkazy nemůžete. Takže se pohybujete v rovině mýtů, doměnek, hypotéz, přání.......... Cokoliv, co Vás v životě potká, je věcí Vašeho úsilí, náhody nebo štěstí. Nic z toho není dílem boha. A můžete si namlouvat, co chcete. To Vám samozřejmě neberu. Ale odmítám, aby si z boha dělala církev výnosný byznys. A důkazy, že se nejedná ze strany církve o nic jiného než byznys, já předložit mohu.

Srdečně zdraví A. Vaněk

Zdravím Vás,

touto odpovědí na můj předchozí email jste si sám odpověděl na svoji předchozí otázku. V ní jste se ptal, co to je víra a nyní jste sám řekl:

Vaše vysvětlení není nic jiného, než subjektivní pocit, prakticky neprokazatelný. Stále je to jen víra.

Ovšem s jedním rozdílem, víra v žádnem případě nesmí stavět (jen) na pocitech, protože jak známo, pocity a city nás mohou často klamat. Zkušenost víry není zásadně empirická a neopírá se o exaktní poznatky, proto nelze hmatatelně prokázat - proto je to víra, víra je postoj k určité skutečnosti, která nelze prokázat ani vyvrátit.

1 Petrův 1:8 Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí. Zatím se mějte, přeju pěkný den, jak mi čas dovolí, budu pokračovat v odpovědích na Vaše otázky.

Vladimír Novotný

Dobrý den pane Novotný.

Jak jsem již napsal, nemíním nikomu brát jeho víru v cokoliv. Ale když jsme se již u víry trochu "zasekli", zkusme se zamyslet, komu a k čemu je víra, tedy ta náboženská, dobrá. Šest milionů Židů za války věřilo v boha Hospodina a obraceli se k němu modlitbou o pomoc. Hospodin byl jejich bůh, hebrejský. Na stránkách Bible sám několikrát prohlašuje, že bude Izraelitům za boha (ani jednou není v Bibli zmínka o tom, že by chtěl být bohem křesťanů). Nebylo jim to nic platné, všichni byli zavražděni. Pomohla jim víra v boha odejít ze světa nějakým vznešeným způsobem? Pomohla jim víra v boha přijmout rozsudek smrti s láskou a pochopením?
Miliarda současných křesťanů věří v boha. K čemu je jim tato víra v praktickém životě dobrá? Pomohla byť jedinému člověku vyřešit nějaký jeho problém? Není tedy nakonec víra v boha dobrá jen církvi jako součást jejího neskutečného byznysu? Obávám se, že se Vám bude obtížně hledat rozumné odpovědi na tyto otázky.

S pozdravem Antonín Vaněk

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by