Televizní dokument Náboženství versus ateismus - výzva pro všechny

zpět na přehled akcí

datum: 31. 12. 2013
místo konání: Místo a čas bude všem včas sděleno

Vážené dámy a pánové.

Vracíme se k myšlence projektu televizního dokumentu, jehož význam se zvyšuje s rostoucí pravděpodobností přijetí zákona o obdarování církví penězi a majetkem nás všech.        

Na nového generálního ředitele ČT pana Petra Dvořáka jsem se obrátil tímto dopisem:

 

Česká televize

Generální ředitel pan Petr Dvořák

Kavčí hory

140 70 Praha 4

 

 

 

 

 

Břeclav 26. 8. 2012

 

 

 

 

Vážený pane generální řediteli.

 

 

Obtížně se mi hledají slova, kterými bych nejlépe vyjádřil obavy ze skrytého problému, který Vám hodlám přiblížit a jehož hrozící možné dopady bych ve spolupráci s Vámi chtěl řešit.

Česká televize je bezesporu nesilněji působící médium s nejširším záběrem. Považuji proto za přirozené, že se obracím na Vás.

V průběhu několika uplynulých let jsem se postupně obrátil na bývalého generálního ředitele Janečka, ředitele programových okruhů pana Milana Fridricha, ředitelku paní Kasalovou a další osoby z managementu České televize. Nikde jsem neuspěl s odůvodněním, že všechny pořady, které nejsou náboženské, jsou ateistické. Není to pravda. Ateistický je takový pořad, ve kterém je popíráno vše náboženské včetně boha a víry v boha. Nepochopili důvody, proč o ateistický pořad usilujeme.

Občanské sdružení Humanističtí ateisté o. s., registrovaná a aktivní společnost, hájící a hlásající myšlenky ateismu, je pravděpodobně jedinou ateistickou organizací, která je schopna občanům České republiky poskytnou jiný pohled na náboženskou ideologii, církve a náboženské společnosti, než jaký poskytují samy o sobě církve.

A proč ateistická redakce a ateistické pořady?  

Náboženství obecně, ale zejména islámské, je hrozbou pro společnost v kterékoliv zemi. Církevní hodnostáři římskokatolické církve si to možná neuvědomují (možná ano – což by bylo ještě horší), ale svým úsilím o znovunabytí politické a ekonomické moci posilují skryté nebezpečí, které pro naši zemi a Evropu plyne z plíživého šíření islámu. Zní to nesmyslně, ale náš demokratický systém je založen na právu všem stejně, tedy i jiným, netradičním náboženstvím. Není proto daleko doba, kdy by mohla nastat situace, obdobná Kosovu, Srbsku, Bosně….

Všichni pohlaváři všech náboženství deklarují mírumilovnost jejich náboženských ideologií a prospěšnost pro společnost. Vždy se ale najde fanatický jedinec nebo skupina, která je natolik ovlivněna svojí náboženskou ideologií, že se odhodlá k obraně svých náboženských idejí i za použití zbraní a teroru.

Breivik je příkladem křesťanského teroristy, který hodlal svým činem zabránit šíření islámu po Evropě, muslimských teroristů, kteří hodlají šířit islám i za pomoci zbraní je nespočet.

V současné době probíhající proces „církevních restitucí“, který vyvolává nesouhlasné reakce více jak 70% obyvatelstva, by měl z římskokatolické církve vytvořit ekonomicky silný subjekt, srovnatelný s ČEZ nebo Škodou Mladá Boleslav, s těmito firmami však nesrovnatelný ekonomickým přínosem státu a občanům.

Média, včetně České televize jsou na straně církví a formulací zpráv a dokumentů vytvářejí dojem oprávněnosti požadavků církví na peníze a majetek občanů České republiky.

My za nejsprávnější řešení považujeme okamžitou odluku všech církví od státu a jejich samofinancování věřícími, která by byla provedena na základě Zákona o separaci podle francouzského vzoru z roku 1905 bez finančních a majetkových náhrad.

Svůj návrh předkládáme poslancům a senátorům, zatím neúspěšně, protože převažuje zaslepený krátkozraký názor, že co bylo ukradeno, má být vráceno (bez ohledu na historické a právní skutečnosti a bez ohledu na dlouhodobé dopady špatného zákona). Za zatím nejlepší právní rozbor považujeme analýzu JUDr. Karola Hrádely, která by měla být předložena české veřejnosti.

Obracím se proto na Vás, který má právo a povinnost rozhodovat o strategii a zaměření České televize. Nechci se zatím odvolávat na článek 17 Listiny základních práv a svobod, který říká:


(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

a žádat, aby stoupencům a vyznavačům ateismu bylo dáno stejné právo hlásat myšlenky ateismu, to znamená, aby jim byl v České televizi dán stejný prostor jako vyznavačům náboženské víry, aby byla zřízena ateistická redakce a aby byl do programu ČT zařazen adekvátní počet ateistických pořadů, ve kterých bychom mohli popírat a odmítat náboženskou ideologii.

Jedině Česká televize může pravdivě informovat, a coby veřejno-právní médium by měla sloužit celé veřejnosti, nejen zájmovým skupinám.     

Uvědomuji si nebezpečí, které ČT hrozí v okamžiku, kdy začne hlásat myšlenky ateismu. Hlasatelé islámu a křesťanství to budou považovat za útok proti jejich ideologiím. Bylo by proto asi nejvhodnější v osobním rozhovoru za účasti dalších pracovníků vedení ČT hledat vhodnou formu, jak naše obavy sdělit široké veřejnosti a vyzvat ji k aktivní účasti na okamžité odluce všech církví od státu podle našeho návrhu.    

Vážený pane generální řediteli.

Nejsem si jist, zda se mě podařilo v těchto několika řádcích vysvětlit, o co našemu občanskému sdružení jde. Chtěl bych věřit, že ano. A rád bych věřil, že se tímto mým dopisem budete vážně zabývat a dáte pokyn odpovědným pracovníků vedení ČT, aby byl jeho obsah naplněn.

 

S pozdravem Antonín Vaněk, předseda Humanističtí ateisté o.s. 

 

Dostal jsem tuto odpověď:

 

Vážený pane Vaňku,

 

děkujeme Vám za Vaše podněty, ujišťujeme Vás však, že Česká televize v současné době nehodlá vyvíjet ateistický program.

Pořady s náboženskou tématikou jsou určeny pro praktikující věřící i pro diváky se zájmem o tento pohled na svět. Je to významná menšina, a proto jí věnujeme pozornost. Diváků, kteří chtějí, aby ČT vysílala protináboženské pořady, popírající víru v boha, je zajisté velice málo. Zatím jste nás jejich jménem oslovil pouze Vy. Úkolem České televize není (a není to ani v jejích silách) pro každý názor či protinázor vytvořit vysílací prostor.

Dodejme, že ateismus, na rozdíl od většiny náboženství, není jednoznačně formulovanou ideologií (většina lidí, označujících se jako ateisté, se prostě existencí náboženství odmítá zabývat, aniž by měli potřebu jakkoli zdůvodňovat boží „neexistenci“) s definovatelnými kulturními přesahy, a je tedy těžké, ne-li nemožné, pro tento myšlenkový směr vytvořit jednotící vysílání.

Občanské sdružení Humanističtí ateisté, jehož jménem nám píšete, existuje celkem krátkou dobu a nedá se říci, že by zastupovalo významnou skupinu televizních diváků, i když samozřejmě Vaše názory respektujeme. Na svobodné vyjádření názoru máte právo, ale Vaše myšlenky nebo postoje nejsou samy o sobě námětem na zajímavý televizní pořad. Máme za to, že některé myšlenky a témata, o nichž píšete ve svém dopise, jsou obsažena v různých publicistických a dokumentárních pořadech, a které vysíláme, a je možné, že se v budoucnu stanou i námětem nějakého polemického solitérního pořadu nebo dokumentárního filmu.

Podotýkám však, že každý námět na konkrétní a přitažlivý pořad na jakékoli téma, včetně témat ateistických, rádi přijmeme a posoudíme.

 

S pozdravem

 

 

                                                                                                          Jan Maxa

                                               ředitel Vývoje pořadů a programových formátů  

 

Odpověděl jsem následujícím dopisem:

 

Česká televize

ředitel programů pan Jan Maxa

Kavčí hory

140 70 Praha 4

 

 

Břeclav 21. 10. 2012

 

 

 

Vážený pane řediteli.

 

Děkuji Vám za dopis, kterým reagujete na můj dopis, adresovaný panu generálnímu řediteli.

Vaše negativní stanovisko k našemu požadavku mne přimělo vypracovat poněkud obsáhlejší odpověď, ve které se pokusím lépe popsat důvody, proč bychom chtěli realizovat projekt cyklu dokumentů s náboženskou tématikou, případně proč bychom požadovali stejné právo hlásat myšlenky ateismu, jako mají hlasatelé náboženské víry.

Píšete, že se nedá říci, že bychom zastupovali významnou skupinu televizních diváků a o praktikujících věřících píšete, že jsou významnou menšinou.

Podle posledního sčítání lidu se k náboženské víře hlásí kolem 15% obyvatel (1 470 000 lidí), z čehož vyplývá, že tzv. nevěřících je kolem 85%, což je významná většina, nikoliv nevýznamná. To ale není podstatné. Podstatné je to, že nevyvážené a nepluralitní vysílání ČT vytváří v divácích dojem, že hlasatelé náboženské víry mají vždy pravdu a ateisticky smýšlející lidé jsou hodni opovržení, přestože se vyznačují pragmatickým a logickým uvažováním a realistickým přístupem ke svým povinnostem a životu.

A ani není podstatné, jakou část obyvatel zastupujeme. Když vzpomenu namátkou Giordana Bruna, Galileo Galileiho, Jana Husa, ti nezastupovali nikoho, jen pravdu, a v podstatě byli sami proti církvi, potažmo proti celému světu. A budoucnost následně prokázala, že pravdu měli.

Koresponduji s mnoha osobnostmi, premiérem počínaje, přes poslance a senátory, akademiky i profesory teologických fakult až po řadové občany, a ujišťuji Vás, že máme velmi mnoho příznivců. S ohledem na celkovou apatickou náladu v Česku to není špatné.

Často jsme obviňováni z nenávisti, podněcování útoků proti náboženství, proti církvím. Nikoliv, nepodněcujeme nenávist. Jen říkáme pravdu o činnosti církví a obsahu a náplni náboženské víry. Nebo se ji aspoň snažíme hledat. Nikdo nám ale nedává možnost to říci nahlas a všem. Naopak ze strany věřících je nám spíláno komoušů, bolševiků, jsme častováni těmi nejsprostšími výrazy.

  Naše činnost sleduje dva základní směry. Předně říkáme, že víra je ryze a zcela osobní záležitostí jedince a neměl by do ní nikomu zasahovat nikdo, ani stát ani média či jiné instituce. Mnoho věřících mě psalo, že ke své víře církev nepotřebuje, podobně jako hinduisté, buddhisté, judaisté. A pak usilujeme o to, aby byly všechny církve neprodleně odloučeny od státu bez jakýchkoliv požadavků na peníze a majetek podle vzoru francouzského Zákona o separaci z roku 1906. Cílem naší činnosti tedy není náboženská víra, ale instituce zvané církev, kterých je v Česku již 32 a nekontrolovatelně se množí a neustále silněji tlačí na státní rozpočet. Říkáme, že neexistuje nejmenší důvod, proč by církve měly mít výsadní postavení ve společnosti a měly mít možnost jakýmkoliv způsobem zasahovat do chodu státní správy nebo života všech občanů (učebnice, potraty, výhrada svědomí).  

Ať si vezmete kterýkoliv dokument s náboženskou tématikou (Turínské plátno, Archa Noemova, Zmrtvýchvstání Ježíše, atd. atd.), zpracovávaný stoupenci náboženské víry, vždy dokument vyznívá tak, že tvrzení je pravdivé, přestože je zřejmé, že dokument je zpracován tendenčně a nebyly v něm položeny jiné otázky a hledána odpověď na ně. Jinými slovy hlasatelé náboženské víry si přisvojili nárok na absolutní pravdu, která údajně pochází od samotného boha. Když na můj popud položil Václav Moravec Miloslavu Vlkovi otázku, která pravda vítězí (mám ve své knize, jako motto úvahu na heslo na prezidentské standartě Pravda vítězí), Vlk odpověděl, že boží pravda.

Námi navrhovaný cyklus dokumentů by měl být kombinací diskusního pořadu typu Otázky Václava Moravce a dokumentu typu Papierové tváre (Papírové tváře). Václav Moravec ve svém pořadu netrvá na odpovědi na své otázky (z časových důvodů asi nemůže) a dokument Papierové tváre (a podobné) otázky neklade.  

My bychom chtěli Bibli a každý náboženský atribut podrobit nestrannému zkoumání jednak technických parametrů a jednak morálních aspektů za účasti odborníků z obou táborů, teistického i ateistického a poté vyřknout obecně platný závěr. Existují stovky otázek, na které by určitě chtěli znát odpovědi věřící i nevěřící. Každý člověk je potenciální klient církve a než konvertuje k víře, chce znát – a měl by znát – na ně odpovědi. Ty jim ale církevní hodnostáři neumějí nebo nechtějí dát. Za velmi důležitou odpověď pokládám tu, která odpovídá na otázku, proč bůh straní islámským teroristům (viz přiložený článek Jak je to s bohem?) a proč by se celá Evropa měla bát radikálních islamistů.

My bychom tedy chtěli hledat mimo jiné odpověď na otázku, proč by se lidé měli odklonit od ateismu a začít věřit v boha, proč by se měli bát věčného zatracení, proč by se měli těšit na nádherný věčný život v ráji po boku boha či Ježíše.

                A proč by skupina cca 4100 církevních hodnostářů měla mít právní či morální nárok na majetek a peníze v objemu cca 151 miliard, které by jim měli věnovat všichni obyvatelé České republiky (stát jsme my).

Pokud z tohoto klání, z tohoto střetu argumentů vyjdou vítězně hlasatelé náboženské víry, sportovně jim potřeseme pravicí a budeme jim blahopřát k vítězství a přát mnoho nových klientů.

Možná naším projektem paradoxně zvýšíme zájem o náboženství a posílíme mnohé váhající v jejich náboženské víře. Nebo naopak přispějeme k tomu, že lidé si uvědomí osobní zodpovědnost za svůj pozemský život a uvědomí si, že radost ze života je nečeká v nebeském ráji po smrti, ale jen zde, na Zemi a podle toho by se měli chovat a žít.

Mám zkušenost, že člověk jinak odpovídá v soukromé osobní korespondenci a jinak na veřejném fóru vědom si toho, že musí své výroky obhájit. Možná by nejen mne zajímalo, jak budou na konkrétní otázky odpovídat Tomáš Halík, Jiří Grygar, Dominik Duka, Miloslav Vlk, Pavel Kohut, předseda vlády Nečas, právník, který údajně potkal na pouti v Medžugoriji živého Ježíše a další, se kterými jsem korespondoval. 

Zájem zúčastnit se práce na projektu projevily mnohé osobnosti z řad akademiků i profesorů teologických fakult, např. RNDr. Jakub Hofman, PhDr. Radomír Malý, Ph.D., RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. Prof. Dr. Josef Dolista SDB, Th.D. Ph. D., Prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., Doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc., Prof. Dr. Ivan Holoubek, doc. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D, doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. , Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., Doc. Otto Čačka, Ph.D., Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., doc. PhDr. František Štícha, CSc a mnozí další.

Aby byl projekt zpracován přitažlivě a zajímavě pro všechny diváky, věřící i nevěřící, s tím by nám měli pomoci odborní pracovníci ČT.  Proto jsem požadoval informativní schůzku s dramaturgem.          

 

Vážený pane řediteli.

Jsem přesvědčen, že Vaše případná příslušnost k některé církevní organizaci a případná náboženská víra nepřeváží nad Vašimi povinnostmi, které Vám vyplývají ze Zákona o České televizi a z Listiny základních práv a svobod. A jsem přesvědčen, že náš námět na cyklus dokumentů je velmi zajímavý a bude přitažlivý a poučný pro všechny občany České republiky. Neměl byste ho proto odmítnout.

Zdvořile žádám, aby text Vaší odpovědi ze dne 4. 10. i tento můj dopis včetně příloh byl předán také generálnímu řediteli panu Petru Dvořákovi.

 

 

V očekávání Vaší odpovědi zdraví Antonín Vaněk, předseda o. s. Humanističtí ateisté

 

P. S.

 

Připojuji některé výňatky z mé korespondence jako malou ukázku názorů obhájců náboženské víry.

 

Zdravím vás a přeji vám obrácení, odvrat od ateismu směrem k Bohu.     

PhDr. Radomír Malý

     

P.S.

 

Pane humanistický atejisto Vaňku, laskavě mi nenabízejte svůj bezbožný atejistický výplod. S apoštolem Pavlem, musím prohlásit i Vám, že vím, komu jsem uvěřil. Chlubit se i dnes svým bezbožectvím, je politovánihodné, jako kdyby se slepec chlubil svou bílou holí. Pán může i Vám, protože je všemocný, pomazat koliriovou mastí i vaší nevidoucí mysl a vy spatříte, koho jste ve své slepotě pronásledoval. (Saulovi Pán řekl: Sauli,Sauli, proč mne pronásleduješ ? Ač nejsem katolík, musím jako křesťan prohlásit, že katolické církvi byly majetky zcizeny (znárodněny) a uloupené dle práva, má být vráceno. Že se to nelíbí Vá ;m, je věc jiná. Zvláště bod 5. vašeho prohlášení, je přímo stranící bezpráví. Vy nevíte odkud a kam jdete. Jednou se ale chtě - nechtě se soudem Nejvyššího setkáte. Abyste přítom neplakal, učiňte pokání ze svého konání bez Boha včas. Volejte o nové srdce a pravou moudrost k Pánu Ježíši. A On Bůh, vám jí dá rád. Ve svém Slově volá: Pojďte ke mně všichni, kteří jste obtíženi, a já vám dám odpočinutí. A dále říká: Nezatvrzujte svá srdce ve dni navštívení. Je hrozné, upadnout do rukou živého Boha. (být proti němu, ve dni soudu.) Nebe je opravdu lepší místo k věčnosti, než věčná tma a hádes/šeol - místo kde skončí Antiktist a falešný prorok.

Pán Vám buď milostiv* Zdeněk Čechovský

 

Nevim, proc pisete o daru cirkvim, kdyz ve skutecnosti ten majetek
byl cirkvim docela sproste uloupen komunistickym statem a soucasny stat si
tento lup uz vice nez 20 let ponechava a kazdorocne z tohoto majetku ma
nemaly vynos do statniho rozpoctu. Nebylo by uzitecnejsi, kdybyste se
zameril na korupcniky, kteri uz pres 20 let kazdorocne kradou zhruba 20 %
ze statniho rozpoctu, i kdyz je pravda, ze napr. v Rusku se takto rozkrda
vice nez polovina rozpoctu, takze jeste mame co dohanet?
JG (Jiří Grygar)

 

Tak vidíte, opět jste se projevil v tom, že trpíte dogmaty z Jiráskových románů ač je vydáváte za svůj zdravý rozum.
jinak by jste věděl, že odpustky jsou jeho fabulací (výmyslem). Nazval tak celoevropskou sbírku na stavbu katedrály Sv. Petra v Římě. No a to ostatní je jako z učebnic komunistického dějepisu.

zdraví vás Cabal

 

 

        Vyzývám všechny, kdo by mohli jakýmkoliv způsobem přispět k tomu, aby vedení České televize uznalo užitečnost a důležitost zpracování a uvedení našeho projektu. Hlaste se na bwe@razdva.cz

        Za občanské sdružení Antonín Vaněk, předseda

P.S.

Vítáni jsou také všichni, kteří by chtěli výrobu tohoto dokumentu podpořit finančně.

 

ČLenové ateistického týmu:                                  Členové teistického týmu:

Ing. Jan Topinka, PhD., DrSc                                    Mgr. Josef Havíř, Dr.                   
Ing. Miroslav Krob                                                   RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Ing. Vladimír Krigl                                                    RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
Antonín Vaněk                                                         Doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc.
Mgr. Petr Gadas                                                       Prof. Dr. Josef Dolista SDB, Th.D. Ph.D.
Prof. Dr. Ivan Holoubek
Karel Zakar
Michal Hejč
Mgr. Vít Hubinka
doc. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
MUDr. Václav Urbánek, CSc.
Dr. Ing. Jan Čížek
Igor V. Bartish Ph.D.
J. H. Špaček
M.A. Marie L. Neudorflová, Ph. D.
Ing. Peter Šebo, CSc.
Ing. Ivo Friedjung
Mgr. Karel Janko, Ph.D.
Doc. Otto Čačka, Ph.D.
Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
RNDr. Ladislav Červinka, DrSc.

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by