Karel Netočný versus Antonín Vaněk

vloženo 27. 9. 2010
zpět na archiv diskuzí

Vážený pane Vaňku,

děkuji za Váš text, který jistě stojí za zamyšlení. Na celý problém se dívám trochu jinak než Vy a protože věřím ve Vaši dobrou vůli přemýšlet a diskutovat, pokusím se zformulovat několik poznámek ze svého úhlu pohledu.

Všimněte si hned na začátku toho obratu "věřím ve Vaši dobrou vůli". Já ji totiž - podobně jako víru v Boha, víru v humanizmus, ve vědu a technický pokrok, nebo v kteroukoliv jinou ideu - také neumím nijak dokázat. To, že v něco takového "věřím", jen vyjadřuje, že nadále vycházím z předpokladu, že "to prostě je", a že jdu po této jedné konkrétní zvolené cestě. Ten předpoklad asi nebudu nikdy umět "dokázat", ale to co na té cestě dále uvidím a prožiji, může být s tím předpokladem buď v souhlasu nebo v rozporu a zpětně tak posílit nebo oslabit "víru" ve správnost té cesty.

Celá idea "víry" se dá podle mě shrnout tak, že lidský život je příliš krátký a striktní vědecká metoda (dosud a zřejmě ještě nadlouho) příliš omezená na to, aby mohla odpovědět na všechny podstatné otázky, které si člověk přirozeně klade. Má tedy dvě možnosti: buď si je klást přestane a jeho život tím ztratí několik důležitých dimenzí, nebo musí rezignovat na to, že ty otázky budou během jeho života jednoznačně zodpovězeny, a uchýlit se k "víře" a k volbě některé z možných cest. Jak už jsem psal výše, ani zdaleka nejde jen o víru v Boha, ale týká se to i spousty každodenních otázek včetně obyčejné mezilidské komunikace. Co tím chci říct je, že "víra" v širším chápání toho slova je naprosto přirozenou součástí života a nelze se dost dobře bez ní obejít.

Idea Boha / bohů je přítomna ve všech kulturách a civilizacích, takže vidím dvě základní alternativy:
1) ať už to je otázka mimo rámec vědecké metodiky nebo není, Bůh prostě existuje a jeho otisk je v našem vědomí;
2) ve smyslu Dawkinse se jedná o velmi silný "mem" (= samoreprodukovatelná informační entita analogická genu). Sice neumíme říci jednoznačně, která z těchto dvou možností je ta správná, ale obě zřejmě mají jeden důsledek: "teismus" je člověku přirozený, "ateismus" nikoliv. Jinými slovy, pokusy zcela vymýtit ideu Boha je stejně bez šance jako by byla třeba snaha udělat z lidí individualisty, kteří by žili naprosto odděleně a navzájem se nestýkali...

Asi každý, kdo říká "Bůh existuje", prostě jeho přítomnost ve svém životě nějak pocítil. Budete ho snad přesvědčovat, že se mýlí? Ale on přece mluví o vlastních subjektivních prožitcích a svém životě, kdežto Vy budete předkládat jakési "objektivní" důkazy, které však stojí na nějakých předpokladech (nebo axiómech nebo "víře", chcete-li) a nějakých teoretických koncepcích. Vědecké teorie se mění, ale člověk žije svůj život jenom jednou a musí si zvolit, po které cestě půjde i přesto, že na začátku té cesty nemá v ruce žádný hmatatelný důkaz, že je správná nebo naopak chybná. Prostě věří zprávě, kterou mu předali jeho předkové nebo lidé, kterým z nějakého důvodu důvěřuje; jde po té cestě, zraje, a až na konci té cesty konečně "ví". I důsledný ateismus je jednou z možných cest, o tom není pochyb.

Možná, že v tomhle všem bychom se docela shodli. Nikdo rozumný jistě nechce nařizovat lidem, ani co si mají myslet, ani v co mají věřit, ale jen cosi nabízet. To, co vzbuzuje nejrůznější emoce, není ani tak osobní víra lidí, ale instituce - církve - a pochopitelně peníze a majetek. Jestliže však přijímáte ideje "víry" a "Boha" jako lidsky přirozené (i když s nimi třeba vnitřně nesouhlasíte), přijmout ideu "církve" je podle mého názoru mnohem nejjednodušší: člověk je přece tvor společenský, který se přirozeně sdružuje podle svých zálib a životních postojů, a samozřejmě, každý větší spolek musí řešit otázku svého financování. Tohle je v obecné rovině triviální fakt. Svoboda spolčování a náboženská svoboda patří k pilířům naší Ústavy a pokusy o omezení těchto svobod jdou jednak proti lidské přirozenosti, jednak proti podstatě demokracie. Pokud jde zrovna o současnou Římsko-katolickou církev, lze jí asi těžko vyčítat, že není konformní se současným demokratickým systémem. Má sice svá vlastní pravidla (církevní kánon) i soud, ale ty se týkají výhradně vnitřních věcí a nijak neinterferují se státními institucemi. Koneckonců, nějaká vnitřní pravidla fungování musí mít každý trochu větší spolek.

Dnešní situace je taková, že církve mimo jiné suplují fungování státu tam, kde je jeho vlastní činnost nebo šíře nabídky nedostatečná: školy, charitativní organizace, hospice, atd. Myslím, že jen velmi těžko lze působení současných křesťanských církví považovat za negativní nebo neužitečné. Ale i pokud je Váš názor odlišný, pochybuji, že by mohl být zcela bezvýhradně opačný. Takže jaký "soud" máte na mysli? Nerozumím tomu, odkud by nějaký člověk mohl odvozovat právo soudit skupinu jiných lidí, jejichž činnost je mu možná nepochopitelná, ale která nijak neohrožuje ani neomezuje práva ostatních občanů, neporušuje (jako celek) žádný zákon, a plody jejíž činnosti jsou pro mnoho lidí pozitivní. 

A teď konečně to, o co v téhle diskuzi asi jde nejvíc, tedy o peníze. Osobně si myslím, že by Katolická církev klidně mohla fungovat jen z darů věřících, vždyť už dnes je součet těch darů zcela srovnatelný s výší dotací na provoz od státu. Ovšem financovat z darů jak provoz, tak i opravy zchátralých kostelů a dalších památek (právě na toto jdou v současnosti veškeré dary!) by šlo o dost hůře - dobrý stav památek je v zájmu státu, ať už je způsob financování církví jakkoliv. Takže si všimněte paradoxní situace: věřící posílají církvi dary ve výši, které by postačily na její provoz i v případě okamžité odluky, ale tyto dary jdou místo toho na opravu památek, na které stát - přestože mu to přináší spoustu peněz v položce cestovního ruchu - sám přispívá nedostatečně; místo toho jdou státní dotace už přes šedesát let na běžný provoz. Navenek to pak celé vypadá tak, že "nevěřící přispívají ze svých daní věřícím na jejich záliby." Jak jsem ale naznačil výše, je to celé poněkud složitější a v každém případě z toho vyplývá jedno: odluka je především v zájmu církve samotné a je to naopak stát, který ji neustále oddaluje.

Souhlasím, že Katolická církev by sama neměla usilovat o vrácení majetku, který jí byl komunistickým režimem znárodněn (= ukraden); není to konzistentní s biblickým učením a podrývá to její kredit. Ale: restituce majetku (toho, který jí prokazatelně patřil) by měla neodkladně proběhnout z iniciativy státu, protože ten by měl být garantem práva a spravedlnosti. A to nejen proto, že právní vědomí v EU je na dobré úrovni a má i celkem slušné nástroje, jak právní stav vynutit, pokud některý členský stát práva jednotlivců nebo skupin nerespektuje, ale hlavně proto, že restituce a odluka jsou jednoznačně v zájmu státu. Ano, restituce a odluka současně - jen těžko je lze od sebe oddělit, protože musí jít o napravení stavu, který vznikl znárodněním majetku a současně podřízením (včetně finančního) církví státu. Jakékoliv vzájemné oddělení těchto dvou problémů je samozřejmě možné, ale nelogické a mající jen málo společného se spravedlností. Toto by podle mě neměl být nějaký souboj "týmu církve" proti "týmu oponentů", ale otázkou elementární spravedlnosti. V jaké konkrétní formě, to je samozřejmě otevřená otázka a hlavní problém, ale o základním směru (= restituce na bázi široké dohody a následná odluka) by nemělo být pochyb.

K tomu konkrétnímu zamítnutému návrhu se vyjadřovat nechci, jen se omezím na pár poznámek. Udávat částku 270 mld Kč bez příslušného kontextu je jen polopravdou a ta, jak známo, často mívá mnohem blíže ke lži než k pravdě samotné. Představte si například, že by se místo udávaného státního dluhu raději - pro větší efekt - udávala celková částka, kterou bude třeba na umoření tohoto dluhu zaplatit. To by samozřejmě kriticky záviselo (stejně jako oněch 270 mld) na konkrétním splátkovém kalendáři (v daném případě 60 let) a na úroku, a jejich neuvedení je hypotetickým příkladem polopravdy, o níž se zmiňuji výše. [I když, možná by to bylo zajímavé: hezky by třeba bylo vidět, jak teze jistého nejmenovaného politika o tom, že státní dluh se neplatí, ve skutečnosti znamená růst celkové zaplacené částky nade všechny meze :)] Druhá poznámka se pak týká elementárního srovnání oněch 270 mld (plus postupná odluka) s dosud jediným alternativním scénářem - totiž, že financování církví v následujících 60 letech zůstane beze změny. K překvapení mnohých je výsledek ten, že i ta "příšerně drahá" forma restitucí a odluky by vyšla levněji. Všimněte si: toto nemá co do činění ani s vírou, ani s Bohem, ba ani s konkrétní církví a dokonce ani se spravedlností či naopak nespravedlností onoho návrhu. Toto je čistě výsledek jednoduchého ekonomického propočtu a srovnání dvou zatím existujících alternativ, a to z pohledu státu. Chci tím říci dvě věci: 1) posuzovat nákladnost či výhodnost nějakého návrhu lze jen relativně vůči nějakému jinému návrhu nebo vůči statutu quo, nikoliv absolutně; 2) morální právo kritizovat nějaký návrh je mnohem vyšší, pokud dotyčný sám předložil nějaký srovnatelně kvalitní nebo lepší návrh. 

Na závěr si dovolím zmínit jeden paradox, který mi připadá pozoruhodný. Je často slyšet, jak zásadní odpůrci církevních restitucí argumentují tím, že dary církvím, které v minulosti daly základ jejich majetku a ekonomické nezávislosti, nebyly prý dobrovolné, ale vynucené, a proto také bylo znárodnění církevního majetku opodstatněné (bylo by ovšem užitečné také někdy slyšet konkrétní důkazy!). Titíž lidé ale současně vyzývají věřící, aby si církve zcela financovali sami a nebyli tak odkázáni na stát. Proč bych ale třeba já měl darovat peníze církvi na postavení nějakého objektu, když za padesát let možná zase přijde někdo chtivý církevního majetku a ten objekt "znárodní" se zdůvodněním, že ty dary, ze kterých byl postaven, byly beztak vynucené, my dárci nesvéprávní, patrně "s vymytými mozky"...? Jinými slovy: výzvu k odluce církví od státu považuji za naprosto férovou a jednoznačně ji podporuji, ale doprovázet ji zpochybňováním vlastnictví je - omlouvám se za ten výraz - chucpe.

Snad jsem Vás svými myšlenkami nijak neurazil. Vaší výzvy si cením jako impulsu k vyvolání diskuze a přestože se naše názory asi dost liší, tak pokud je motivací k té výzvě upřímně míněná snaha přiblížit se k pravdě a k porozumění mezi lidmi s různými názory a zkušenostmi, pak máte mojí podporu. Naopak fundamentalizmus na kterékoliv straně naprosto odmítám, a proto Vás také vyzývám, abyste raději upustil od slov jako "soud", "podvádění a lhaní", apod. Taková slova předpokládají jakési Vaše morální či jiné právo soudit jiné, které Vám asi málokdo bude chtít přiznat. Možná se jedná jen o jakousi "nezbytnou dávkou reklamní asertivity" k vyvolání větší odezvy, ale podle mě to spíš může odradit mnoho rozumných lidí, kteří by s Vámi za jiných okolností rádi diskutovali, což by byla škoda. 

S pozdravem a přáním všeho dobrého, Karel Netočný

Dobrý den pane Netočný.
 
Děkuji Vám za obsáhlé pojednání. Já budu trochu stručnější, zato se pokusím být konkrétnější. Předně bychom měli udělat malý exkurz do názvosloví. Náboženství je uctívání boha, uctívání předmětu nebo věci je modlářství, uctívání osoby živé nebo mrtvé je kult a uctívání osoby, která se prohlásí za mesiáše nebo něco podobného je sektářství. Ještě je potřeba vzpomenout heretiky a kacíře. To byli ti, co měli něco proti církvi. Často jimi byli i papežové a jiní církevní hodnostáři, včetně Jana Husa. A teď. Boha jménem Hospodin vymyslel Mojžíš, když se rozhodl vyvést Hebrejce z Egypta. Předtím uctívali egyptské bohy a před tím, než byl Josef prodán do Egypta, různé jiné bohy. Máme-li věřit Bibli. A dále. Podle církve je špatný kult, modlářství i sektářství, jedině správné je náboženství. Tedy uctívání boha. Toho správného. Křesťané za správného považují Hospodina (mimochodem to je bůh židovský, nikde v Bibli nenajdete zmínku, že by Hospodin byl bohem křesťanů), židé Jehovu a muslimové Alláha. A všichni vzájemně jsou schopni ty věřící v nesprávného boha vraždit, ve jménu toho svého, správného. A dál. Máme-li opět věřit Bibli, Bůh jménem Hospodin na jejích stránkách spáchal celkem čtrnáct masových vražd. Církev vyzývá věřící, aby uctívali masového vraha. Bez ohledu na to, zda existuje či nikoliv. To je morální hledisko.
 
A teď věcné. Církev bohu připisuje nespočet skutků a vlastností. Aniž by byla schopná dokázat, že existuje. Představme si, že já začnu tvrdit, že svět a člověka stvořil Yetti. Všichni řeknou: To je blbost, Yetti je sněžný muž, nemohl stvořit svět. A já se zeptám: Jak víte, že Yetti je sněžný muž? A stejně se zeptám: Jak víte, že to, co označujete za boha, stvořilo svět a člověka? Jak vůbec víte, co to je, bůh?
 
A teď víra. Cituji Bibli:
 
20. Ježíš pak řekl jim: Pro nevěru vaši, amen zajisté pravím vám: Budete-li míti víru jako zrno hořčičné, díte hoře této: Přejdi odtud tam, i přejde. A nebudeť vám nic nemožného.

Ježíš vědomě lže. Máme-li opět věřit Bibli. Já tvrdím, že můžete mít víru jako Himaláje a ať řeknete, co chcete, nic se nestane. Takže co tedy znamená víra? Podle mne je to těžké pokrytectví, církevní byznys. Přečetl jsem pojednání o všech dosavadních papežích. Co ti prováděli, jaké hrůznosti, je do nebe volající. To by nemohl bůh nechat bez povšimnutí. A jestliže nechal, k čemu takový bůh? Rád bych Vás ještě ubezpečil, že nemíním nikomu jeho víru brát. Chci dosáhnout toho, aby bylo soudně prokázáno, že náboženství je podvod a že proto církvi vracet majetek nelze. Nehledě na to, že žádný majetek nepotřebuje. Mohl bych zase citovat Ježíše o velbloudovi a jehle, ale určitě to znáte. Aby nebylo pochyb, ještě připomenu toto:
 
Katolická církev v dogmatické ústavě z 18. listopadu 1965 vyhlásila:
 
1. Autorem Bible je bůh
2. Všechny části Bible jsou svaté
3. Všechny části Bible byly sepsány pod vlivem ducha svatého
4. Vše, co inspirovaní autoři Bible vypovídají, platí za psané duchem svatým
5. Vše, co se praví v Bibli, je jisté, pravdivé, a neomylné
 
Zkuste, prosím, pojednat konkrétně k uvedeným skutečnostem.

Zdraví A. Vaněk

Vážený pane Vaňku,

budu se snažit také být trochu stručnější. Předem Vás upozorňuji, že se jedná o mé osobní názory a pohled na věc.
 
Náboženství je uctívání boha, uctívání předmětu nebo věci je modlářství, uctívání osoby živé nebo mrtvé je kult a uctívání osoby, která se prohlásí za mesiáše nebo něco podobného je sektářství.

V zásadě souhlasím, jen poznámku k tomu sektářství. V původním významu toho slova je to jakákoliv skupina, která se oddělila od nějaké starší a větší, ale v dnešním jazyce to má trochu posunutý význam: je to skupina, která je charakteristická svojí uzavřeností, fanatizmem, pronásledováním svých odpadlých členů, apod. Žádná z velkých současných křesťanských církví takové rysy, pokud vím, nemá. Proto se jejich onálepkování jakožto sekt přirozeně chápe jako nadávka...
 
A teď. Boha jménem Hospodin vymyslel Mojžíš, když se rozhodl vyvést Hebrejce z Egypta. Předtím uctívali egyptské bohy a před tím, než byl Josef prodán do Egypta, různé jiné bohy. Máme-li věřit Bibli. A dále. Podle církve je špatný kult, modlářství i sektářství, jedině správné je náboženství. Tedy uctívání boha. Toho správného. Křesťané za správného považují Hospodina (mimochodem to je bůh židovský, nikde v Bibli nenajdete zmínku, že by Hospodin byl bohem křesťanů)

Ve Starém Zákoně jsou proroctví o Mesiášovi, Ježíš se k těmto proroctvím jednoznačně odkazuje a křesťané jsou ti, kteří jeho poselství berou vážně. Takže, čistě logicky, tam žádnou další zmínku nepostrádám. (Hus také přirozeně nepsal nic o husitech...)

A všichni vzájemně jsou schopni ty věřící v nesprávného boha vraždit, ve jménu toho svého, správného. 

To je bohužel pravda. Stejně tak se ale lidé dokázali vraždit i pro ideu národní identity, socializmu, fašizmu, a dalších ideologií.
 
Máme-li opět věřit Bibli, Bůh jménem Hospodin na jejích stránkách spáchal celkem čtrnáct masových vražd. Církev vyzývá věřící, aby uctívali masového vraha. Bez ohledu na to, zda existuje či nikoliv.

Nepatřím k těm, kteří berou Bibli sepsanou v průběhu stovek let a skládající se z mnoha různých forem doslovně. Její sdělení má pro mě smysl jako celek, viz níže.
 
 A teď věcné. Církev bohu připisuje nespočet skutků a vlastností. Aniž by byla schopná dokázat, že existuje. Představme si, že já začnu tvrdit, že svět a člověka stvořil Yetti. Všichni řeknou: To je blbost, Yetti je sněžný muž, nemohl stvořit svět. A já se zeptám: Jak víte, že Yetti je sněžný muž?

Nevím, možná je to jen nová škodovka... Proč tolik bazírujete na jménech ("Bůh", "Hospodin", "Allah", "Jahve",...), není nakonec důležitější, co označují? Všechny tři velké monoteistické církve mají stejný základ, musí tedy jít o velmi silnou zkušenost, která se v nějaké formě neustále vrací. V historii o tom svědčí velké množství pozoruhodných a inteligentních lidí; nemyslím, že jejich zkušenosti a svědectví lze jen tak šmahem odmítnout jako nějaký "podvod" nebo jejich život a víru dokonce "soudit".
 
A stejně se zeptám: Jak víte, že to, co označujete za boha, stvořilo svět a člověka? Jak vůbec víte, co to je, bůh?

Mám mnohem "primitivnější" otázku:
Co je to vědomí a jak mě přesvědčíte, že všichni lidé disponují stejnou formou vědomí, jako máte Vy?

Existenci svého vědomí dokazovat nepotřebuji a přítomnosti Boha v něm také ne, ale k přenesení této zkušenosti do Vašeho vědomí (pokud existuje...) by mi hodně pomohlo vědět, co to vědomí přesně je a jak funguje. Připadalo by mi zvláštní dobře rozumět tomu, co stvořilo svět a člověka, a přitom nerozumět tomu nejdůležitějšímu v nás...
 
A teď víra. Cituji Bibli:
 
20. Ježíš pak řekl jim: Pro nevěru vaši, amen zajisté pravím vám: Budete-li míti víru jako zrno hořčičné, díte hoře této: Přejdi odtud tam, i přejde. A nebudeť vám nic nemožného.

Ježíš vědomě lže. Máme-li opět věřit Bibli. Já tvrdím, že můžete mít víru jako Himaláje a ať řeknete, co chcete, nic se nestane. Takže co tedy znamená víra?

Pro mě osobně víra především znamená hledat ve světě kolem sebe smysl a účel, tzn. vycházím z předpokladu, že tyto tam jsou, a snažím se jim porozumět. 

Ježíš používá příběhy (paraboly) a ty se přece nikdy neberou slovo od slova, ale jako určitý obraz. Když si prohlížíte třeba impresionistické obrázky od Moneta, taky musíte odstoupit trochu dál a přivřít oči, abyste těm malbám rozuměl, ne? Sice můžete lupou studovat jednotlivé šmouhy nebo dokonce hledat chyby, to ale k pochopení těžko pomůže.
 
Podle mne je to těžké pokrytectví, církevní byznys. Přečetl jsem pojednání o všech dosavadních papežích. Co ti prováděli, jaké hrůznosti, je do nebe volající. To by nemohl bůh nechat bez povšimnutí.
 
Možná to bez povšimnutí nenechal...
 
Chci dosáhnout toho, aby bylo soudně prokázáno, že náboženství je podvod a že proto církvi vracet majetek nelze.

Rozumím tomu správně, že současně chcete, aby si věřící financovali svoje aktivity sami, že? A až tímto způsobem církev(-ve) opět získají nějaký majetek, tak jim ho zase seberete a necháte si soudně potvrdit, že to "získala podvodem" a tudíž se nic vracet nemusí? Trochu mi to připomíná severokorejský jaderný motor na výrobu rýže (1. takt: zahájení obohacování uranu, 2. takt: slib zásilky rýže, 3. takt: ukončení obohacování uranu, 4. takt: zaslání a snědení rýže, a tak pořád dokola) :)
 
Nehledě na to, že žádný majetek nepotřebuje. Mohl bych zase citovat Ježíše o velbloudovi a jehle, ale určitě to znáte.

V principu ho opravdu nepotřebuje a jak už jsem jednou psal, neměla by podle mého názoru o něj ani sama usilovat. Ale žijeme (snad) v právním státě a ten by měl respektovat jednu zásadu: co bylo prokazatelně ukradeno, má být bez průtahů vráceno; padni komu padni.
 
Aby nebylo pochyb, ještě připomenu toto:
 
Katolická církev v dogmatické ústavě z 18. listopadu 1965 vyhlásila:
 
1. Autorem Bible je bůh
2. Všechny části Bible jsou svaté
3. Všechny části Bible byly sepsány pod vlivem ducha svatého
4. Vše, co inspirovaní autoři Bible vypovídají, platí za psané duchem svatým
5. Vše, co se praví v Bibli, je jisté, pravdivé, a neomylné

 

Přiznám se, že úplně nechápu, v čem tady vidíte problém. Prostě organizace, které nejste členem a ani Vás k tomu nikdo nenutí, se sešla a zformulovala teze shrnující, co její členové chápou jako pravdivé a podstatné. Pravdivost těch tezí sice nelze nijak dokázat, nicméně nabízí konkrétní životní cestu a členové té organizace ji z dobrých důvodů berou za svou.

Mimochodem, Listina základních práv a svobod, která je součástí Ústavy, začíná takto:
"Základní práva a svobody jsou v Listině označeny jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Z této formulace a z preambule Listiny vyplývá, že Listina tato práva a svobody nezakládá (nevytváří), ale deklaruje jako přirozená práva existující nezávisle na Listině."
Předpokládám, že tuto Listinu berete za svou a neplánujete bojovat za její zrušení. Máte nějaké vysvětlení toho, kdo nebo co je zdrojem oněch "přirozených práv" a odkud odvozují své absolutní atributy jako "nepromlčitelnost", "nezrušitelnost", atd.?
 
Dokonce i každá vědecká teorie začíná souborem primitivních objektů (např. čísel, prostoru, času, atomů,...) a axiomů (např. nezávislost fyzikálních zákonů na volbě prostorového a časového počátku,...), jejichž původ a platnost se v rámci dané teorie nediskutuje a nedokazuje. Cíl je skromnější: ukázat, že z těchto základních předpokladů plynou zajímavé a netriviální důsledky, které na nějaké úrovni popisují svět kolem nás.
Náboženství samozřejmě nelze chápat úplně stejně, ale vidím tam zajímavé analogie...

S pozdravem, Karel Netočný


p.s. Boj proti nemilitantnímu křesťanství mi trošku připomíná boj za likvidaci koček v době, kdy se u sousedů přemnožují myši a potkani (viz Islám)...

Dobrý den pane Netočný.

Obávám se, že se Vám nepodařilo přesvědčit mne o smysluplnosti víry v boha. Je úplně lhostejné, jestli bůh existuje nebo ne. Bůh netrestá zrůdnosti a potřebným nepomáhá. Není proto žádný logický důvod pro jeho existenci. Vyjma byznysu. A život ve víře nikoho nečiní lepším. Všichni papežové byli věřící katolíci (o jejich zločinech se můžete dočíst v Temném papežství od Petera de Rosy), všichni inkvizitoři byli věřící katolíci, všichni misionáři, vyvražďující domorodé kmeny byli věřící katolíci, všichni nacisté včetně Hitlera byli věřící katolíci, všichni současní italští mafiáni jsou věřící katolíci, jihoameričtí narkobaroni jsou věřící katolíci, pedofilní homosexuálové z řad církevních hodnostářů jsou věřící katolíci. Přitom na základě církevního učení by všichni zmínění měli být vzorem pro ostatní. Ani se Vám nepodařilo přesvědčit mne, že bůh není podvod a proto majetek církev nabývala legálně. Naopak. A proto budu velmi bojovat o to, aby církev byla postavena mimo zákon jako zločinecká organizace.

Ať Vás ochraňuje masový vrah jménem Hospodin. (5. Vše, co se praví v Bibli, je jisté, pravdivé, a neomylné)

Zdraví Antonín Vaněk

Pane Vaňku,

ve Vašem prvním hromadném dopise jste žádal, aby nebyl brán jako spam, ale jako výzva k diskuzi, a takto jsem na něj také v dobré vůli odpověděl. 0ničem jsem Vás přesvědčovat nechtěl, pouze jsem napsal své vlastní názory a zkušenosti; na opakovanou žádost dokonce detailně k Vašim jednotlivým tezím. Obávám se, že chápeme odlišně nejen pojmy jako víra, Bůh, náboženství, apod., ale i samotný pojem diskuze.

Nevím přesně, co Vy osobně považujete za podstatné, ale pokud je to "víra v rozum", tak Vám upřímně přeji hodně zdravého rozumu. Na "svůj boj" máte v demokracii samozřejmě právo, jenom ty avizované diskuze a besedy si po této zkušenosti neumím dost dobře představit. Vy přece chcete válčit, ne diskutovat...

S pozdravem, Karel Netočný


p.s. Nic ve zlém, ale neodpustím si malé rýpnutí: Možná by Vaše občanské sdružení také mohlo usilovat o vydání soudního rozhodnutí, jaké fyzikální teorie smějí učitelé učit a jaké jsou naopak ilegální (navrhuji zakázat kvantovou mechaniku kvůli jejím nematerialistickým pojmům jako je informace, koherence, entropie, mnohosvětová interpretace,...) :)

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by