jak plníme úkoly

Obhajoba ateismu

        Abychom mohli zahájit naši činnost, odeslal jsem elektronickou poštou na Ministerstvo financí níže uvedenou žádost o informace:

Dobrý den paní Krylová.
 
        Založili jsme občanské sdružení Humanističtí ateisté o.s. (
www.humanistictiateiste.cz) . Z médií jsem se dověděl, že občanské sdružení může požádat o jednorázovou dotaci na konkrétní akci ze státního rozpočtu. Žádám proto zdvořile o informaci, zda můžeme požádat a jakou formou o jednorázovou dotaci ve výši 300 000,- Kč na krytí počátečních provozních nákladů, nezbytných pro rozběh činnosti. Očekáváme, že později budeme veškeré finanční potřeby sdružení krýt ze sponzorských darů.
        Výsledkem naší činnosti by mělo být zkrácení výdajů ze státního rozpočtu o cca 270 miliard Kč, které si nárokuje římskokatolická církev jako náhradu za majetek, zabavený komunistickým režimem po roce 1948. Jsem proto přesvědčen, že investice ve výši dotace se státu bohatě vyplatí.
 
        V očekávání Vaší odpovědi zdraví Antonín Vaněk, předseda Humanističtí ateisté o.s.

Z odpovědi Ministerstva financí vyjímám:

        Financování nestátních neziskových organizací (tzn. i občanských sdružení) se řídí Zásadami vlády pro poskytování neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, tvořící přílohu k usnesení vlády ze dne 3. listopadu 2008 č. 1333 (dále jen Zásady). Dne 1. února 2010 byly usnesením vlády č. 92 schváleny nové (resp. novelizované) Zásady. Těmito Zásadami se bude řídit poskytování dotací od roku 2011. V souladu se Zásadami, dotace poskytuje ten ústřední orgán státní správy, do jehož působnosti předložený projekt věcně patří.
        Doporučujeme Vám proto, abyste se obrátil se svou žádostí na příslušný resort (dle zaměření projektu), kde získáte podrobné informace  o dotačních programech  tohoto resortu na rok 2011 a termínech pro podání žádosti.
        Ministerstvo financí není standardním dotujícím resortem a nevypisuje žádné dotační programy, na které jsou poskytovány dotace nestátním neziskovým organizacím.

        S pozdravem Věra Krylová, Ministerstvo financí


Obhajoba víry v člověka
Alibismus a pokrytectví náboženské víry
Zlo, páchané ve jménu boha
Státní smlouva s Vatikánem

Na Ministerstvo zahraničních věcí jsem se obrátil obálkovou poštou s níže uvedenou žádostí:


                                                                Ministerstvo zahraničních věcí
                                                                ministr pan Karel Schwarzenberg
                                                                Loretánské nám. 101/5
                                                                118 00 Praha 1 - Hradčany
         

                                                                                                     Břeclav 8. 11. 2010

Vážený pane ministře.

        Dovolte mě, prosím, abych Vás informoval, že jsme založili občanské sdružení Humanističtí ateisté o. s., jehož činnost je zaměřena ve prospěch všech obyvatel České republiky. Cíle, kterých chceme dosáhnout, jsou deklarovány ve stanovách našeho sdružení.
        Jedním z našich cílů je zabránit podepsání smlouvy s Vatikánem v takové podobě, která by ovlivňovala životy všech obyvatel České republiky. Velmi pečlivě jsme studovali texty smluv, které s Vatikánem podepsala Slovenská republika. Z nich vyplývá, že Vatikán může prostřednictvím těchto smluv zasahovat do vnitřních záležitostí suverénního státu, aniž by recipročně nesl za cokoliv jakoukoliv zodpovědnost a přímo ovlivňovat životy všech občanů Slovenska.
        Naše hodnocení a posuzování možných dopadů a důsledků není ovlivněno nařízením stranických sekretariátů. Řídí se výhradně realistickým náhledem a věcným a rozumovým uvažováním.
        Žádám tedy zdvořile, aby bylo delegaci našeho sdružení umožněno přednést tvůrcům textu smlouvy naše výhrady a diskutovat o smyslu uzavření smlouvy s Vatikánem. Věříme, že naše názory pomohou z textů odstranit pasáže, které by mohly v budoucnu negativně ovlivnit životy obyvatel České republiky, a nejen ateisticky smýšlejících, případně zabrání uzavření pro Českou republiku nevýhodné smlouvy.
 
        V očekávání Vaší odpovědi zůstávám s pozdravem.

                                                                      Antonín Vaněk, předseda sdružení

 Z Ministerstva zahraničních věcí jsme obdrželi tuto odpověď:

 Vážený pane Vaňku,

        dovolte nám z pověření pana ministra, poděkovat Vám za Váš dopis, ve kterém informujete o založení Vašeho občanského sdružení.

        K Vašemu sdělení ohledně Vašeho studia textu smluv, které uzavřelo Slovensko s Vatikánem, je třeba říci, že nám nepřísluší hodnotit po obsahové stránce smlouvu, kterou uzavřel jiný stát s dalším subjektem mezinárodního práva. V tomto kontextu však uvádíme, že Česká republika je jednou z mála evropských zemí, která nemá dosud se Svatým stolcem smluvní úpravu.

        Sjednání jakékoliv mezinárodní smlouvy podléhá pravidlům a postupům, která jsou upravena Směrnicí vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv schválené Usnesením vlády č. 131 ze dne 11. února 2004. K ratifikaci mezinárodních smluv, upravujících práva a povinnosti osob, či dalších věcí, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, je třeba souhlasu obou komor Parlamentu. Tyto smlouvy musí být rovněž v souladu s obecně uznávanými zásadami a normami mezinárodního práva.

        Chtěli bychom Vás ujistit, že při přípravě smlouvy se Svatý stolcem Česká republika vycházela a vychází ze svého právního řádu a svých priorit.

        S pozdravem JUDr. Milan Dufek, ředitel mezinárodněprávního odboru

Na poslance, senátory a hrad jsem se obrátil tímto textem:

Vážené dámy a pánové.

        Obracím se na vás, veden obavami o osud celé české společnosti. Je před vámi schvalování smlouvy s Vatikánem. Naléhavě vás vyzývám, abyste se před tím, než zvednete ruku, velmi zamysleli nad obsahem smlouvy a nad tím, kdo tuto smlouvu potřebuje a kdo se dožaduje jejího uzavření. V tomto okamžiku vůbec není důležité, že česká společnost je z větší části ateistická.

        Důležitější je skutečnost, že pokud schválíte text smlouvy ve znění, které bude vyhovovat Vatikánu, bude moci Vatikán zasahovat do vnitřních záležitostí České republiky a obsah smlouvy negativně ovlivní životy všech, zdůrazňuji všech, obyvatel České republiky, zejména ustanovením o výhradě svědomí.

        Doporučuji vaší pozornosti dopad smlouvy s Vatikánem na životy občanů Slovenska, o kterém je možno získat informace na webu http://prometheus.unas.cz nebo www.prometheus.sk slovenské humanistické společnosti Prometheus. Slovensko smlouvu se Svatým stolcem (nevím, co je to za stát, na žádné mapě světa se nevyskytuje) podepsalo, my, Humanističtí ateisté tvrdíme, že takovou smlouvu Česká republika nepotřebuje.

S pozdravem Antonín Vaněk, předseda Humanističtí ateisté o.s.

Paní poslankyně za TOP 09 paní Gabriela Pecková odpověděla takto:

        Nesouhlasim s Vami naprosto v nicem a dosavadni neuzavreni smlouvy s Vatikanem povazuji za ostudu i kdyz chapu ojektivni priciny proc k prodlevam doslo a Svaty stolec sám situaci takto vyhrocene negativne nevnima a vystupuje velmi vstricne, jak jsem se behem parlamentni navstevy v rijnu mohla presvedcit.

G.Peckova

  


Zavedení církevní daně

Na ministra financí jsem se obálkovou poštou obrátil dopisem s tímto textem:

                                                           Ministerstvo financí
                                                           ministr pan Ing. Miroslav Kalousek
                                                           Letenská 15
                                                           118 10 Praha 1


                                                                   Břeclav 10. 11. 2010

 

Vážený pane ministře.

        Dovolte mě, prosím, abych Vás informoval, že jsme založili občanské sdružení Humanističtí ateisté o.s., které si mimo jiné klade za cíl i dosažení samofinancování církví v České republice věřícími. Úplný seznam našich cílů je uveden ve stanovách na webu našeho sdružení.
        Zastáváme názor, že je minimálně nevhodné, ne-li protiprávní, aby instituce, která má na svědomí miliony mrtvých v minulosti a miliony mrtvých v současnosti, a která lže a podvádí více jak miliardu lidí po celé zeměkouli a která přikazuje svým věřícím uctívat masového vraha, byla financována ze státního rozpočtu.
        Zastáváme názor, který jsme podpořili článkem na našem webu, že pro věřící nemůže být problém, aby si svou instituci financovali sami, třeba i formou církevní daně. Také zastáváme názor, že je v rozporu s dobrými mravy vracet majetek a vyplácet peněžní náhrady v podstatě zločinecké instituci, když mnoha občanům byly odmítnuty restituce jen kvůli příslušnosti ke zločinecké organizaci, za kterou byly označeny složky nacistického režimu.
        Obracím se proto na Vás se zdvořilou žádostí, aby bylo delegaci našeho sdružení umožněno přednést naše stanoviska příslušným pracovníkům Vašeho ministerstva a zahájit diskusi o změně způsobu financování církví v České republice. Stejně jako např. ve Spojených státech, nic podle našeho názoru nebrání tomu, aby církve vzkvétaly za peníze svých věřících.

        V očekávání Vaší odpovědi zůstávám s pozdravem.

                                               Antonín Vaněk, předseda Humanističtí ateisté o.s.

 

        Dne 15. 12. 2010 jsem od ministra financí, pana ing. Miroslava Kalouska obdržel odpověď tuto odpověď:

Vážený pane předsedo,

        dle kompetenčního zákona náleží financování církví do působnosti Ministerstva kultury, které financuje církve a náboženské společnosti v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Tento zákon ukládá státu povinnost poskytovat finanční prostředky registrovaným církvím a náboženským společnostem, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 7 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů.
        Ministerstvo financí není kompetentní měnit nebo zcela ukončit financování církví a náboženských společností. V minulých letech byl Ministerstvem kultury ve spolupráci s Ministerstvem financí a Ministerstvem zemědělství vypracován návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi. Poslanecká sněmovna Parlamentu na své schůzi konané dne 29. dubna 2008 projednávání návrhu odročila. Do dnešního dne nebyl předložený návrh Poslaneckou sněmovnou Parlamentu projednán.
        Cílem současné vlády je co nejdříve uzavřít otázku vyrovnání mezi státema církvemi a náboženskými společnostmi. Jde však o velice citlivou otázku, k jejímuž řešení je nutná vůle a dohoda všech dotčených stran. Rovněž je třeba v případě změny nebo zrušení zákona dodržovat řádný legislativní proces.
        Doporučuji Vám obrátit se přímo na kompetentní ústřední orgán státní správy, tj. Ministerstvo kultury, který vede s jednotlivými dotčenými církvemi a náboženskými společnostmi jednání, nebo na poslance Vašeho volebního obvodu, který má rovněž právo zákonodárné iniciativy v Poslanecké sněmovně Parlamentu.

        S pozdravem    Miroslav Kalousek


Odluka církví od státu

Obálkovou poštou jsem se na ministra kultury obrátil níže uvedenou žádostí:

                                                                Ministerstvo kultury
                                                                ministr pan MUDr. Jiří Besser
                                                                Maltézské náměstí 1
                                                                118 11 Praha 1

 

                                                                           Břeclav 8. 11. 2010

Vážený pane ministře.

        Dovolte mě, prosím, abych Vás informoval, že jsme založili občanské sdružení Humanističtí ateisté o. s., které si mimo jiné klade za cíl neprodlenou odluku všech církví od státu. Celý program naší činnosti je uveden v našich stanovách na webu našeho sdružení.
        Jsme přesvědčeni, že činnost církví není zcela v souladu s českým právním řádem a nemělo by proto být zájmem státu tento typ institucí podporovat financováním ze státního rozpočtu, ani jinými formami.
Zastáváme názor, že náboženská víra je ryze soukromou záležitostí jednotlivců a stát by žádnou formou do interních záležitostí lidí neměl zasahovat. Stejně jako je tomu ve většině států světa, podle našeho názoru nic nebrání tomu, aby byla stejná pozice vymezena církvím i v České republice.
        Zdůrazňuji, že naše názorová stanoviska nejsou na rozdíl od poslanců ovlivněna rozhodnutím stranických sekretariátů, a řídí se výhradně racionálním a věcným posuzováním každého problému.
        Obracím se proto na Vás se zdvořilou žádostí, aby bylo delegaci našeho sdružení umožněno zahájit diskusi o formách a termínech odluky církví od státu s odpovědnými pracovníky odboru pro církevní záležitosti Vašeho ministerstva.
        Jsem přesvědčen, že přestože většinová část ateisticky smýšlejícího obyvatelstva České republiky dosud zaujímá k této otázce lhostejný, přesněji řečeno neznámý postoj, protože jí není umožněno se k této otázce vyjádřit např. formou referenda, jakmile bude seznámena s naší iniciativou, velmi zřetelně a nahlas vyjádří naší činnosti podporu. Nelze proto posuzovat naši aktivitu jako recesi skupinky podivínů, ale jako seriózní a právně opodstatněnou činnost lidí, kteří jsou si plně vědomi dopadu výsledků jejich činnosti na celou českou společnost.

        V očekávání Vaší odpovědi zůstávám s pozdravem.

                                      Antonín Vaněk, předseda sdružení Humanističtí ateisté o. s.

 

Na ministra spravedlnosti jsem se obálkovou poštou obrátil tímto textem:

 

Vážený pane ministře,

        dovolte mi, abych Vás informoval, že jsme založili občanské sdružení Humanističtí ateisté o.s.  Jeho činnost a cíle prezentujeme na webu www.humanistictiateiste.cz .
        Jedním ze stěžejních cílů našeho sdružení je neprodlená odluka všech církví od státu a jejich samofinancování věřícími. Tento cíl jsme si stanovili proto, že jsme dospěli k přesvědčení, že podstata římskokatolického náboženství a jeho dalších odrůd je v rozporu s právním řádem České republiky. Vlastně  téměř vše, co římskokatolická církev slibuje svým věřícím, pokládáme za podvod, přinejmenším za nesplnitelné služby, a veřejné uctívání boha jménem Hospodin za konání protiprávní, rozhodně pak v každém případě nemorální.
        Abychom v naší činnosti postupovali v souladu s českým právním řádem, obracím se na Vás se zdvořilou žádostí, aby bylo umožněno delegaci našeho sdružení prodiskutovat vše s odpovědnými pracovníky Ministerstva spravedlnosti nebo s právním oddělením vašeho ministerstva.
        Abyste se mohl blíže seznámit s našimi postoji, posílám Vám knihu, jež rozebírá texty Bible a odůvodňuje naše závěry, které zastáváme a pokládáme za správné.
        Vážený pane ministře, vzhledem k tomu, že smyslem naší činnosti je hledání a nalézání  pravdy a spravedlnosti a že naše činnost má a zejména bude mít kladný dopad na celou českou společnost (a v konečném důsledku i významný přínos ekonomický), předpokládám Vaši pozitivní reakci na mou žádost.

        V očekávání Vaší odpovědi zdraví Antonín Vaněk, předseda o.s.


Vyřazení teologických fakult ze systému státního školství

Na ministra školství jsem se obrátil obálkovou poštou tímto textem:

                                                                           Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
                                                                           ministr pan Mgr. Josef Dobeš
                                                                           Karmelitská 7
                                                                           118 12 Praha 1


                                                                                                 Břeclav 10. 11. 2010


Vážený pane ministře.


        Dovolte, prosím, abych Vám oznámil, že jsme založili občanské sdružení Humanističtí ateisté o.s., které hodlá působit i v oblasti Vašeho rezortu. Cíle, kterých hodláme dosáhnout, jsou publikovány na webu našeho sdružení v sekci Stanovy.
        Zastáváme názor, že je minimálně nemorální zařazovat do vyučovacího schématu základních škol hodiny náboženství, jejichž náplní je vést žáky k uctívání masového vraha a které vnáší zmatek do myšlení žáků tím, že je uvádí do rozpaků, zda mají věřit pravdě vědecké nebo náboženské. Oběma pravdám současně věřit nelze. Pak by nemohli věřit vůbec ničemu z toho, co jim učitelé přednáší. A základem výuky na základních školách je přesvědčení žáků, že jim přednášející říkají pravdu.
        Podobně zastáváme názor, že je nemorální, aby profesoři na státem zřizovaných a financovaných teologických fakultách vyučovali knihu, která obsahuje více hrůz, než kterákoliv jiná kniha na světě a vyučovali studenty teologie, jak nejlépe lhát a podvádět věřící.
        Rovněž považujeme za nepřípustné, aby představitelé církví zasahovali do textů učebnic s úmyslem zkreslovat či úplně odstraňovat objektivně pravdivé informace o církvích.
        Žádám Vás proto zdvořile, aby bylo umožněno delegaci našeho sdružení zahájit diskusi s odpovědnými pracovníky ministerstva o deklarovaných otázkách. Jsem přesvědčen, že odstranění hodin náboženství z vyučovacího schématu základních škol a vyřazení teologických fakult ze systému vysokého školství prospěje oběma stranám, teistické i ateistické. A nejvíce státu.


        V očekávání Vaší odpovědi zůstávám s pozdravem.

                                                     Antonín Vaněk, předseda Humanističtí ateisté o.s.

 

Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsem dostal tuto odpověď:

 

Vážený pane předsedo,

        z pověření pana ministra Mgr. Josefa Dobeše Vám děkuji za informaci o založení občanského sdružení Humanističtí ateisté o.s.
        Vzdělávání v základních školách se řídí školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb.), který určuje v § 2 zásady a cíle vzdělávání. Kromě toho školský zákon stanoví v § 15 i podmínky výuky náboženství v základních a středních školách. Ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (tedy ne v soukromých nebo církevních školách) lze vyučovat náboženství pouze jako nepovinný předmět v případě zájmu nejméně 7 žáků školy a za dodržení dalších podmínek.
        Z uvedeného vyplývá, že výuka náboženství není součástí povinné výuky na základních školách. Žákům jsou v rámci povinného obsahu vzdělávání poskytnuty informace o různých světových náboženstvích. Tento vzdělávací obsah je zcela v souladu se zásadami a cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem.
        Učebnicím uděluje MŠMT schvalovací doložku na základě recenzních posudků minimálně dvou odborníků - učitele z praxe a odborného didaktika z odborné školy (v souladu se Sdělením MŠMT k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic, čj. 1 052/2009-20). V učebnicích, ve kterých jsou texty dotýkající se duchovních i kulturních hodnot a tradic různých národností a kultur, musí být tato problematika v recenzních posudcích zohledněna a komentována. Dle obsahu těchto učebnic (jde zejména o vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis, Výchova ke zdraví a průřezová témata) si nakladatel zajistí zpracování posouzení na konkrétní témata zejm. od: školské komise České biskupské konference, Židovské obce, Ekumenické rady církví, Muzea romské kultury, specializovaného pracoviště univerzitního typu problematiky týkající se islámu, budhismu apod., případně od dalších institucí. Uvedený postup zaručuje objektivní posouzení textu učebnice.
        Váš názor na působení teologických fakult jsem předal k vyřízení panu náměstkovi Ing. Janu Kouckému, Ph.D, který vede skupinu pro výzkum a vysoké školství.
       
        S pozdravem Ing. Ladislav Němec

 

Od Mgr. Jiřího Nantla, ředitele odboru vysokých škol, jsme obdrželi tuto odpověď:

Vážený pane Vaňku,

        Děkuji za Vaši informaci o vzniku občanského sdružení Humanističtí ateisté o.s. Vyjádřím se k Vašemu námětu na vyřazení teologických fakult ze systému vysokého školství. Oblast vysokého školství spadá pod zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
        Rozhodování o zřízení nebo zrušení fakulty spadá dle § 6 zákona o vysokých školách do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy. Stejně je tomu tak v případě tvorby a uskutečňování (obsahu) studijních programů.
        Sdfěluji Vám proto, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy není příslušné zabývat se Vaším podnětem.
        S pozdravem  Mgr. Jiří Nantl, LL.M.


Vyloučení náboženské teorie o vzniku života z učebnic
Vyloučení církví z vlivu na společenský a politický život
Revize požadavků církví na vracení majetku

Na všechny členy komise jsem se obrátil textem pod názvem Dopis členům komise, který je zveřejněn v sekci Články a statě.

Antonín Vaněk, předseda o.s. 


Dokumentární televizní pořad

        Věřící římskokatolické církve mají svoji náboženskou redakci, mají své televizní pořady Cestou víry a Křesťanský magazín, prostřednictvím kterých může římskokatolická církev hlásat své učení a náboženskou víru. Mají své pravidelné televizní přenosy z náboženských akcí. Mají své pořady v Českém rozhlasu.
        Ateisté takový pořad, ve kterém by mohli hlásat ateismus, obhajovat jeho racionální, realistické a rozumové postoje, nemají. Proto budeme všemi dostupnými prostředky, i za podpory široké veřejnosti, usilovat o zařazení takového pořadu do programu České televize. Za účasti kapacit ze všech vědních oborů a také oponentů z řad věřících, budeme v tomto pořadu usilovat o hledání a nalezení pravdy o bohu, Bibli a církvi.

        Na předsedkyni Poslanecké sněmovny, paní Miroslavu Němcovou jsem se obálkovou poštou obrátil s touto žádostí:                                                     


                                                   Předsedkyně PS paní Miroslava Němcová
                                                   Poslanecká sněmovna
                                                   Sněmovní 4
                                                   118 26 Praha 1 – Malá Strana


                                                              Břeclav 22. 11. 2010

Vážená paní předsedkyně.

 

        Oznamuji Vám, že jsme založili občanské sdružení Humanističtí ateisté o.s., které si klade za prvořadý cíl neprodlenou odluku všech církví od státu a jejich samofinancování věřícími. Všechny cíle jsme definovali ve stanovách uveřejněných na našem webu.
        Dalším z našich cílů je prosadit zařazení diskusního pořadu do programu České televize, ve kterém by ateistům bylo umožněno hlásání ateismu a obhajování ateistických myšlenek. Věřící mají své pořady Cestou víry, Křesťanský magazín a mají i svou náboženskou redakci. Ateisté nic adekvátního nemají. Takový diskusní pořad podporuje i zástupce teistického tábora, PhDr. Mgr. Efrem Jindráček, Pd.D., se kterým jsem tuto otázku diskutoval.
        Jedním z prvních kroků k dosažení vyváženosti televizních programů je podle našeho názoru přidělení jednoho křesla v Radě ČT zástupcům ateistů. Dosud proti pevné a silné instituci církve stála neurčitá a nedefinovatelná masa lidí, kteří boha a víru v boha odmítají, a která neměla formaci, která by tuto velkou část české společnosti zatupovala navenek. Po naší registraci již takovou formaci mají.
        Naší hlavní současnou činností je informační kampaň, jejímž cílem je dát o sobě vědět co nejširší české společnosti a najít v ní podporu pro naši činnost.
        Na Vás se obracím se zdvořilou žádostí, abyste s naším požadavkem na přidělení křesla v Radě ČT seznámila Poslaneckou sněmovnu a iniciovala převolení obsazení Rady ČT.


        V očekávání Vaší odpovědi zůstávám s pozdravem.

Antonín Vaněk
Fintajslova 6
690 02 Břeclav

 

Obdržel jsem tuto odpověď:


Vážený pane Vaňku,

        děkuji Vám za informaci o založení občanského sdružení Humanističtí ateisté. Chápu Vaši snahu o názorovou pluralitu a vyváženost pohledu na svět kolem nás.

        Pokud jde o Váš požadavek na přidělení křesla v Radě České televize, je třeba říci, že Rada ČT není obsazována podle klíče náboženského vyznání či ateismu a ani bych takový princip nemohla podpořit. Náboženské přesvědčení je především vnitřního svědomí a víry každého z nás a při rozhodování o složení jakýchkoliv orgánů podle tohoto kritéria nikoho nekádrujeme.

        S pozdravem M. Němcová

 

 články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by