stanovy sdružení

Stanovy občanského sdružení Humanističtí ateisté o.s.

 

 

 

Článek 1

 

Základní ustanovení

 

 

1/ Humanističtí ateisté o. s. je dobrovolná nezávislá nepolitická organizace, založená podle zákona

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, jejímž hlavním posláním je obhajování a šíření myšlenek humanistického ateismu, definovaného jako ateismus, který se snaží prokázat iracionalitu víry v boha a který klade důraz na víru v sílu a schopnosti člověka. Humanističtí ateisté kladou do popředí důvěru ve schopnosti lidského druhu a ve schopnosti vědy a techniky objasňovat dosud nejasné otázky vzniku tohoto světa a života na něm.

2/ Sdružení působí na celém území České republiky a jeho sídlo je na adrese Břeclav, Fintajslova 6.

 

 

 

Článek 2

 

Cíle činnosti sdružení

 

1/  Zbavit pojem ateismus nálepky něčeho špatného, zavrženíhodného, odmítaného.

2/  Obhajoba víry v člověka a mezilidské vztahy, podpora morálky, jakožto řádu, vycházejícího z člověka a tradic, nikoliv z náboženství.

3/  Rehabilitovat ve společnosti ateistický pohled na život, zejména poukazováním na  to, že život ve víře nečiní člověka lepším, ale naopak často vede k alibismu a pokrytectví.

4/  Poukazovat na zlo, které bylo ve jménu boha napácháno na zcela nevinných lidech, a prokázat, že kvalita a morální hodnoty člověka vůbec nesouvisí s náboženstvím. 

5/  Poukazovat na nepřijatelnost podepsání státních smluv s Vatikánem s ohledem na přímý vliv těchto smluv na život příslušníků ateistické části společnosti.

6/  Prosadit zavedení církevní daně pro věřící občany, ze kterých by byla následně financována většina činností církví.

7/  Dosáhnout neprodlené odluky všech církví od státu a jejich financování z církevních daní věřících.

8/  Usilovat o vyřazení teologických fakult ze státního systému školství.

9/  Zamezit prosazování náboženské teorie o vzniku života a světa do učebních osnov škol všech typů.

10/  Dosáhnout vyloučení církví z vlivu na politický a společenský život.

11/  Dosáhnout revize požadavků církví na vracení majetku, změny způsobu jeho vracení a výše finančních náhrad.

 

 

Článek 3

 

Formy činnosti

 

 

1/ Publikace článků, příspěvků, historických textů a jiných důkazních a průkazných materiálů na

webové stránce sdružení a ve veřejně dostupných médiích.

2/ Pořádání veřejných diskusí s teologickými subjekty a dalšími zájemci o otevřenou diskusi na toto téma.

3/ Natočení mnohadílného diskusního pořadu za účasti příslušníků teistického i ateistického tábora a jeho zařazení do programu České televize.

4/ Organizování občanských kampaní a petičních akcí.

5/ Prosazování odůvodněných požadavků sdružení vládní a parlamentní cestou

6/ Shromažďování důkazních a informačních materiálů o negativním působení církví, zejména římskokatolické církve. Poskytování těchto materiálů dalším zájemcům.

7/ Účast při řízeních a jednáních s volenými i správními orgány České republiky.

8/ Organizování osvětových akcí.

9/ Pořádání mezinárodních sympozií na téma ateismus.

 

 

 

Článek 4

 

Členství ve sdružení

 

1/ Členem občanského sdružení Humanističtí ateisté o. s. se může stát každý občan České republiky, starší 18 let, který se ztotožňuje s myšlenkami humanitního ateismu. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. O přijetí za člena rozhoduje členská schůze a k přijetí je zapotřebí 2/3 většina přítomných členů.

2/ Členství ve sdružení zaniká vystoupením, vyloučením nebo úmrtím člena.

3/ Člena sdružení je možné vyloučit na základě rozhodnutí výboru sdružení v případě závažného porušení stanov, případně závažného jednání proti smyslu a cílům činnosti sdružení.

 

Článek 5

 

Členská práva

 

 

1/ Každý člen má právo účastnit se na činnosti sdružení v každé formě, která bude schválena výborem sdružení. Členové mají právo být informováni o všem, co se bude ve sdružení odehrávat.

2/ Členové mají právo podávat návrhy, připomínky či podněty k činnosti sdružení. Mají také právo podávat stížnosti na činnost jednotlivých členů sdružení.

3/ Členové mají právo volit a být zvoleni do orgánů sdružení.

 

Článek 6

 

Povinnosti členů sdružení

 

1/ Členové jsou povinni dodržovat stanovy sdružení

2/ Členové vedení sdružení jsou povinni řádně vykonávat své funkce.

3/ Členové sdružení jsou povinni navenek vystupovat seriozně, slušně, vystříhat se jakýchkoliv

diskriminačních či urážlivých útoků na jiné členy společnosti a hájit myšlenky humanistického ateismu.

 

Článek 7

 

Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:
1/ členská schůze
2/ výbor a předseda sdružení
3/ revizor sdružení

 

Článek 8

 

Členská schůze

 

1/ Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

2/ Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi. Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

3/ Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to 1/4 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4/ Členská schůze:
a/ schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení. Pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
b/ volí výbor sdružení a revizora
c/ schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu
d/ přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena
e/ určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
f/ stanovuje výši zápisného a členských příspěvků. 

 

Článek 9

 

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 

1/ Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2/ Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení. Připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti a další body.

3/ Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení. O peněžních transakcích následně informuje zbývající členy výboru.

 

Článek 10

 

Organizační struktura sdružení

 

1/ Sdružení tvoří tříčlenný výbor a členská základna. Výbor tvoří předseda, místopředseda a

pokladník. Výbor může být rozhodnutím členské schůze rozšířen.

2/ Výbor je volen na období dvou let. Výbor zastupuje sdružení navenek a je oprávněn po konzultaci

s členskou základnou vydávat oficiální stanoviska.

3/ Výbor svolává členské schůze podle potřeby, avšak minimálně jedenkrát do roka. Na poslední - 

 výroční členské schůzi přednese zprávu o činnosti a hospodaření sdružení.

 

 

 

Článek 11

 

Zásady hospodaření

 

 

1/ Sdružení hospodaří s penězi a majetkem, který nabývá formou darů, sponzorských příspěvků a

 příspěvků od členů sdružení. O hospodaření sdružení vede pokladník zákonem stanovenou

dokumentaci.

2/ Příjmy a majetek sdružení slouží výhradně ke krytí nákladů, spojených s činností sdružení.

3/ V případě zániku nebo zrušení sdružení bude provedena inventura a majetek, který zbude po

pokrytí všech případných závazků sdružení, bude převeden některé z humanitárních organizací.

 

Článek 12

 

Závěrečná ustanovení

 

 

1/ Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

2/ Sdružení může zaniknout rozhodnutím členské schůze o rozpuštění sdružení nebo písemným vystoupením všech jednotlivých členů ze sdružení. V případě zániku provede předseda sdružení spolu s pokladníkem vypořádání a likvidaci sdružení.   

 

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by