více o naší filozofii

Filozofie Občanského sdružení Humanističtí ateisté o. s. 

        Náboženství a náboženská víra jsou ryze soukromou záležitostí každého jednotlivce. Je nepřípustné, aby se v těchto otázkách stát jakkoliv angažoval.

        Zastáváme názor, že ateismus je zcela přirozený lidský postoj, který lidé zastávali mnohem dříve, než bylo cokoliv někým označeno slovem bůh.

        Zastáváme názor, že aby člověk žil slušným a plnohodnotným životem a aby dodržoval morální zásady a tradice vytvářené po staletí vývoje lidské společnosti, nemusí věřit v žádného boha. Tvrdíme, že víra v boha či bohy nevytváří předpoklady pro to, aby člověk věřící v nějakého boha byl lepším člověkem než jedinec v žádného boha nevěřící.

        Žádnému člověku neupíráme jeho právo, aby věřil v cokoliv. I my máme svou víru: je to víra především ve schopnosti člověka, v jeho vlastní síly; víra v ochotu lidí pomáhat jiným v krizových situacích; víra ve schopnost lidského rozumu postupně nacházet odpovědi na mnohé z otázek, zdánlivě nevysvětlitelných.

        Tvrdíme, že víra v boha nemá pro žádného člověka praktický význam. Může být naopak smrtelně nebezpečná, jak lze doložit mnoha konkrétními příklady z minulosti i ze současnosti.

        Naše činnost není namířena proti věřícím lidem. Je namířena proti institucionálním církvím, především pak proti římskokatolické církvi (ŘKC), která si z boha, víry v boha a strachu lidí ze smrti udělala výnosný obchod.

        Zastáváme názor, že život je konečný, neboli že úmrtí konkrétního člověka je nevratná událost. Neslibujeme žádnou formu života posmrtného či reinkarnace. Doporučujeme proto, aby si lidé uvědomili svou plnou odpovědnost za svůj současný život. Se sliby posmrtného života je nemorální obchodovat. Na mylné představě konkrétních verzí posmrtného života ztroskotávají ti, kteří svůj vlastní život odkládají „na potom“, ve víře, kterou jim vštěpují různé církve. Veškerá pozitivní tvrzení o konkrétních formách existence posmrtného života tedy odmítáme.

        Odmítáme kreacionismus jakožto nevědecké učení, které pouze zneužívá dosud nevyjasněné otázky, před nimiž exaktní vědy stojí; ty mají metodiku svých postupů založenou na důkazu a nikoli víře v cosi, co se vymyká přírodním zákonům tohoto světa, případně vesmíru.

        Necítíme potřebu vést spory o existenci či neexistenci jakéhokoliv boha. Zastáváme však názor, že neexistuje žádný osobní bůh, který by bránil zlým skutkům anebo je trestal a který by potřebným lidem pomáhal. Všichni lidé by se měli snažit chovat podle morálních pravidel vyspělé, ohleduplné společnosti proto, že si váží ostatních i sami sebe, a nikoli proto, že se bojí trestu některého z osobních bohů (Hospodina, Jehovy, Alláha, Krista ...).

        Netvrdíme, že pro každý úkaz, který se k dnešnímu datu stále ještě jeví jako nadpřirozený, máme vědecké vysvětlení. Přikláníme se však k názoru, že je lépe pro všechny dosud nevysvětlitelné jevy hledat racionální a na důkazech založené vysvětlení, než iracionální, podložené jen vírou.

        Odmítáme náboženské atributy, jako jsou zmrtvýchvstání, nanebevzetí, věčný život, vyslyšení modlitby, pekelná muka, zlo ztělesněné satanem, stigmata a další. Považujeme je za  náboženské manipulativní prostředky a nástroje k ovlivňování vůle a chování lidí, kteří se tak stávají zdrojem zisků a moci všemožných církví.

        Tvrdíme, že sliby předkládané římskokatolickou církví jsou nesplnitelné. Podle našeho názoru se ze strany ŘKC církve jedná o obelhávání a podvádění věřících.

        Odmítáme snahu církve zveličovat své zásluhy o vzdělanost společnosti a o charitativní péči a tím odůvodňovat smysl své existence. Tvrdíme naopak, že církev pálením knih a fyzickou likvidací řady pokrokových badatelů a prohlašováním výsledků jejch badatelského úsilí za kacířské myšlenky záměrně po dlouhá staletí rozvoj vědy brzdila.

        Klademe římskokatolické církvi za neodčinitelnou vinu zničení nenahraditelných kulturních hodnot, které za dobu své existence vytvořily nespočetné civilizace po celé Zemi, a které byly i v důsledku násilné evangelizace buď zčásti, anebo zcela vyhlazeny.

        Zastáváme názor, že římskokatolická církev se nemůže zříci odpovědnosti za statisíce zaživa upálených odpůrců církve a umučených na základě výnosu "Kladivo na čarodějnice" a že tuto odpovědnost nese dodnes. Nemůže se zříci spoluodpovědnosti za utrpení miliónů lidí v průběhu II. světové války. A nemůže se zříci spoluodpovědnosti za smrt miliónů lidí, kteří zemřou v mnoha zemích Afriky, Asie a obou Amerik následkem hladu a onemocnění AIDS, jež nabývají apokalyptických rozměrů díky nekompromisně odmítavému postoji církve v otázkách regulace porodnosti a uplatnění metod antikoncepce i bezpečnějšího sexu.

        Odmítáme takzvané Svaté spisy jako základ morálky lidské společnosti. Z těchto knih, kromě dobrých myšlenek, plyne i mnoho naprosto nepřijatelných zásad a vzorů. Proto nemohou a nesmějí sloužit jako morální vzor chování.

        Jsme přesvědčeni, že existence člověka není dána žádným „vyšším cílem“, že neexistuje žádný „inteligentní plán jakési nadpřirozené bytosti“ s lidmi. Jediným účelem existence člověka je udržování jedné z forem života na Zemi, jak to plyne z principu přírodního výběru. Tato znalost nás na jedné straně osvobozuje od jakýchkoliv dogmatických zásad myšlení a chování, na druhé straně na nás přesouvá plnou odpovědnost za osud lidstva a naší planety, osud, který můžeme zásadním způsobem ovlivnit. Neexistuje žádná vyšší moc, která by napravila naše nezodpovědné chování k naší planetě a k nám samotným.

        Tvrdíme, že utrpení není cesta ke kvalitnímu životu a cílem lidstva musí být minimalizace a odstranění utrpení všech živých bytostí.

        Odmítáme tvrzení církví, že život dal člověku bůh.  Podporujeme nezadatelné právo každé těhotné ženy, aby sama rozhodla, zda plod donosí či nikoli, ovšem s plným vědomím skutečnosti, že umělý potrat je násilný a poměrně nebezpečný zásah do jejího organizmu. Podporujeme proto úsilí všech společenských institucí o kvalitní sexuální výchovu,o zajištění levné a široce dostupné antikoncepce, o zjednodušení možnosti uskutečnění anonymních porodů a o zjednodušení a urychlení procesu osvojování dětí.

        Tvrdíme, že odpovědnost za přežití člověka jakožto živočišného druhu z lidstva nesejme žádná církev ani žádný bůh. Každý jednotlivec nese svůj díl odpovědnosti a ze svého konání by se měl sobě (a v případě trestných činů i společnosti) zodpovídat tady a teď, a nikoliv před bohem na jakémsi onom světě nebo jakousi reinkarnací do života v utrpení.

        Odmítáme všechna pokrytecká tvrzení církví, která by chtěla ospravedlnit středověká církevní ustanovení, jejichž smyslem je údajná plná odevzdanost bohu (v prvé řadě celibát). Tvrdíme, že naopak vedou ke zvýšené četnosti protispolečenského jednání církevních hodnostářů, které často hraničí až s trestným činem.

        Nic a nikdo nedává právo kterékoliv církvi rozhodovat o jakýchkoliv otázkách týkajících se lidstva. Každá církev je samozvaná instituce, která nenese za osud lidstva ani jednotlivce žádnou odpovědnost. Odpovědnost v plné šíři leží na vládách jednotlivých zemí a na občanech samotných.

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by